۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي اثر دماي بهاره سازي بر تغييرات كمي و الكتروفورزي پروتيين هاي محلول برگ ارقام بهاره و پاييزه كلزا (Brassica napus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۸۲ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر دماي بهاره سازي بر تغييرات كمي و الكتروفورزي پروتيين هاي محلول برگ ارقام بهاره و پاييزه كلزا (Brassica napus)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الكتروفورز
مقاله پروتيين هاي محلول
مقاله دماي بهاره سازي
مقاله كلزا (.Brassica napus L)
مقاله كمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيرانوند علي
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سروش زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات کمي و الگوهاي الکتروفورزي پروتيين هاي محلول برگي ارقام پاييزه و بهاره کلزا در دماي بهاره سازي (۴ درجه سانتي گراد) بررسي شد. بذور در اتاقک رشد در دماي شب / روز (۱۵٫۱۰ درجه سانتي گراد؛ شاهد) با شدت نور Wm-2 140 و دوره نوري ۱۶٫۸ ساعت کشت شدند. گياهان شاهد هر دو رقم تا آخر آزمايش (روز ۵۶) در اين شرايط نگهداري شدند. گياهچه هاي تيمار سرمايي ۲۲ روز در ۴ درجه سانتي گراد قرار گرفتند: از روز سي ام (مرحله ۴ برگي) تا روز ۵۲ و سپس مجددا به شرايط اوليه برگردانده شدند. هر ۴۸ ساعت يکبار از برگ ها نمونه برداري و پس از استخراج پروتيين هاي محلول، مقدار پروتيين به روش اسپکتروفوتومتري تعيين گرديد. داده هاي کمي به صورت آزمايش فاکتوريل به طرح پايه کاملا تصادفي: رقم (۲ سطح)، تيمار دمايي (۲ سطح) و زمان نمونه برداري (۱۴ سطح) در ۳ تکرار تجزيه آماري شدند. مقدار ۴۵ ميکروگرم پروتيين روي ژل SDS-PAGE با غلظت ۱۵ درصد بار گرديد. نتايج نشان داد که اثرات ساده و اثرات متقابل آنها معني دار بودند. تغييرات دما بر روي مقدار پروتيين ها در برگ هاي رقم بهاره محسوس نبود ولي در رقم پاييزه تجمع قابل ملاحظه و معني داري در پروتيين ها به وجود آورد. اين تجمع از ۸ روز در ۴ درجه سانتي گراد شروع و تا ۲ روز بعد از انتقال گياهچه هاي سرما ديده به دماي معمولي (روز ۵۴ آزمايش) در رقم پاييزه ادامه يافت. وقتي اين رقم ۲ هفته در سرما قرار گرفت (روز ۴۴)، در برگ ها باند جديد سرما القايي kDa 47.7 ظاهر که در رقم بهاره سرما ديده ۲ روز ديرتر ظاهر گرديد. اين الگوي پروتييني تا ۱۸ روز تحت تنش سرما (روز ۴۸ در برگ هاي هر دو رقم حضور داشت ولي بعد از انتقال به شرايط اوليه در رقم بهاره زودتر از پاييزه محو گرديد. همچنين تغييراتي در غلظت باندهاي ديگر در هر دو رقم در سرما مشاهده گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است