۱۳۹۵-۰۳-۱۷

مقاله بررسي اثر تنش شوري بر خصوصيات جوانه زني بذر ده ژنوتيپ گل راعي (Hypericum perforatum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۷۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تنش شوري بر خصوصيات جوانه زني بذر ده ژنوتيپ گل راعي (Hypericum perforatum L)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل راعي
مقاله جوانه زني
مقاله شوري
مقاله بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگيان كاشاني ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: منعم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر تنش شوري بر جوانه زني بذور ۱۰ ژنوتيپ گياه دارويي گل راعي (Hypericum perforatum L) آزمايشي در سال ۱۳۸۸ در آزمايشگاه تکنولوژي بذر دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري انجام شد. اين تحقيق در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار در محيط ژرميناتور به اجرا شد. تيمارهاي مورد بررسي عبارت بودند از: غلظت هاي صفر (شاهد)، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي مولار نمک کلريد سديم آزمايشگاهي که هر کدام بر بذور ۱۰ ژنوتيپ گل راعي اعمال شدند. ويژگي هاي مورد ارزيابي بذور موجود در ژرميناتور شامل تعيين درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه، نسبت ساقه چه به ريشه چه و طول گياهچه بود. نتايج آزمايش نشان داد که به طور کلي تاثير شوري بر ويژگي هاي اندازه گيري شده در سطح %۱ معني دار بود و در غلظت هاي ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي مولار هيچ يک از ارقام جوانه زني مشاهده نشد. همچنين نتايج نشان داد که ژنوتيپ جنت رودبار در کليه صفات به جز نسبت ساقه به ريشه، از مقاومت بالاتري نسبت به ساير ژنوتيپ ها برخوردار بود.

© حقوق سایت محفوظ است