۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثر تنش خشكي بر خواص كمي و كيفي و شاخص هاي رشد ذرت، سورگوم و ارزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تنش خشكي بر خواص كمي و كيفي و شاخص هاي رشد ذرت، سورگوم و ارزن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله سورگوم
مقاله ارزن
مقاله تنش خشكي
مقاله شاخص رشد
مقاله مكانيزم هاي مقاومت
مقاله تحمل تنش
مقاله پروتئين
مقاله نشاسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي دزفولي سيدابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يک طرح آزمايشي فاکتوريل که در قالب طرح بلوک کامل تصادفي اجرا شد، اثر تنش خشکي بر ويژگي هاي کمي و کيفي و شاخص هاي رشد ذرت، سورگوم و ارزن در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. فاکتور :A سطوح تنش در سه سطح (بدون تنشA1، متوسط A2، تنش شديد(A3  و فاکتور :B سه گياه ذرت (B1)، سورگوم (B2) و ارزن (B3) بودند. معيار اعمال تنش محتوي نسبي آب برگ (RWC) در نظر گرفته شد و زمان آبياري با توجه به اين شاخص مشخص گرديد. در تنش شديد، آبياري زماني انجام گرفت که RWC به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسيد و در تنش متوسط، آبياري در ۸۵- ۸۰%RWC= و در شرايط بدون تنش، آبياري در ۹۵%RWC> انجام گرفت. نتايج آزمايش نشان داد که ويژگي هاي مورد بررسي شامل شاخص سطح برگ، سرعت رشد مطلق، عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک، درصد پروتئين دانه و درصد نشاسته دانه به شدت تحت تاثير تنش قرار گرفتند و تنها درصد روغن دانه تغيير معني داري را نشان نداد. شدت اثر تنش نيز در بين گياهان تفاوت داشت بطوري که در ذرت شديدتر از ارزن و سورگوم بود. در مورد خواص کيفي مشاهده شد که درصد پروتئين در ذرت و سورگوم در شرايط تنش افزايش داشت اما درصد نشاسته دانه کاهش يافت. شاخص هاي رشد افت شديدي را نشان دادند و عملکرد دانه نسبت به عملکرد علوفه افت زيادتري را نشان داد. به طور کلي مي توان بيان نمود که با توجه به اثر شديد تنش در ذرت در ناحيه اي که احتمال بروز تنش زياد است کشت ارزن يا سورگوم به منظور تهيه علوفه ارجح خواهد بود.

© حقوق سایت محفوظ است