۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله بررسي اثر تمرينات مقاومتي و مصرف زنجبيل بر پروتئين واکنش پذير -C و برخي عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي-عروقي در مردان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۳۱۴ تا ۳۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تمرينات مقاومتي و مصرف زنجبيل بر پروتئين واکنش پذير -C و برخي عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي-عروقي در مردان چاق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات مقاومتي
مقاله زنجبيل
مقاله نيمرخ ليپيدي
مقاله پروتئين واکنش پذير-C
مقاله مقاومت به انسولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتشك سيروان
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري افشار
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از تمرينات ورزشي به همراه مكمل هاي گياهي يكي از روشهاي پيشنهاد شده براي كنترل چاقي و عوارض ناشي از آن مي باشد كه اثر آن به دليل تنوع برنامه هاي تمريني و مواد گياهي مورد استفاده هنوز به روشني ثابت نشده است. بر اين اساس هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر ۱۰ هفته مصرف زنجبيل و تمرينات مقاومتي بر CRP و ساير عوامل خطرزاي CVD در مردان چاق بود.
روش‌ ها: در يک مطالعه دو سو کور، ۳۲ مرد چاق (BMI≥۳۰) ۱۸-۳۲ سال، انتخاب و به طور تصادفي در ۴ گروه هشت نفري شامل ۱- زنجبيل، ۲- تمرينات مقاومتي با مصرف دارونما، ۳- تمرينات مقاومتي با مصرف زنجبيل و ۴ دارونما قرار گرفتند. آزمودني هاي گروه ۱ و ۳ به مدت ۱۰ هفته روزانه يک گرم کپسول زنجبيل (زينتوما) دريافت نموده و آزمودني هاي گروه هاي ۲ و ۳ در همين زمان تمرينات مقاومتي پيشرونده را انجام دادند. خون گيري پس از ۱۲-۱۰ ساعت ناشتايي شبانه در آغاز هفته اول و پايان هفته دهم جهت سنجش نيمرخ ليپيدي، مقاومت به انسولين و CRP اخذ شد. شاخص هاي ترکيب بدن و پيکره سنجي نيز به موازات خونگيري سنجيده شد.
يافته‌ ها: پس از ۱۰ هفته در گروه تمرين با دارونما و تمرين با زنجبيل، کاهش معني داري در شاخص هاي دورکمر، نسبت دور کمر به دور لگن، درصد چربي بدن، توده چربي، کلسترول تام و مقاومت به انسولين مشاهده شد (
۰٫۰۵>P) در حاليکه اين شاخصها در دو گروه ديگر بدون تغيير باقي ماندند (۰٫۰۵<P). بعلاوه كاهش معني دار در غلظت CRP در تمامي گروهها به استثناي گروه دارونما مشاهده شد (۰٫۰۵>P).
نتيجه‌ گيري: بر اساس نتايج به دست آمده پيشنهاد مي گردد تمرينات مقاومتي مي تواند شيوه پيش گيرانه موثري در مهار عوامل خطرزاي CVD در مردان چاق باشد، بعلاوه مصرف يك گرم زنجبيل علي رغم عدم تاثير معني دار بر نيمرخ ليپيدي و مقاومت به انسولين، ممكن است براي کاهش CRP در افراد چاق مفيد باشد.

© حقوق سایت محفوظ است