۱۳۹۵-۰۳-۲۳

مقاله بررسي اثر تعداد لايه هاي ادهزيو بر استحکام باند ريز برشي و ريز سختي سطح باند شده عاج پس از کاربرد چهار نوع ادهزيو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تعداد لايه هاي ادهزيو بر استحکام باند ريز برشي و ريز سختي سطح باند شده عاج پس از کاربرد چهار نوع ادهزيو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل باندينگ عاجي
مقاله حلال
مقاله ادهزيو
مقاله سختي
مقاله استحکام باند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تراب زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: اسديان فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده باغبان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از انجام اين تحقيق in-vitro بررسي اثر Multiple adhesive coating براستحکام باند ريز برشي و ريز سختي سطح باند شده عاج پس از کاربرد چهار ادهزيو Single Bond 2, One Step, One Step Plus و Single Bond بود.
روش بررسي: از ۱۰۰ عدد دندان مولر سوم ديسک هاي عاجي بدست آمد. جهت انجام تست استحکام ريز برشي، ۶۰ عدد از ديسک ها به صورت تصادفي به ۴ گروه ۱۵ تايي تقسيم شدند و در هر گروه از يک نوع ادهزيو استفاده شد. در يک نيمه از ديسک ۲ لايه و در نيمه ديگر ۶ لايه ادهزيو بکار برده شد و پس از طي مراحل باندينگ، استوانه اي از کامپوزيت به ارتفاع ۱ ميلي متر بر هر نيمه ديسک قرار گرفت و سخت گرديد. نيروي برشي با سرعت ۰٫۵ mm/min تا نقطه شکست بر آن وارد شد. جهت تست ريز سختي ۴۰ عدد ديسک عاجي باقيمانده به ۴ گروه ۱۰ تايي تقسيم شدند و ديسک ها همانند گروه هاي باندينگ آماده گشتند. سختي سطح عاج باند شده با دستگاه ويکرز محاسبه شد. نتايج با استفاده از آزمون هاي آماري Two-way ANOVA و Tukey مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. خطاي نوع اول آزمون ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
يافته ها: بيشترين و کم ترين استحکام باند ثبت شده به ترتيب ۴٫۷۴±۲۹٫۴۹ (۶ لايه One Step Plus) و ۲۱٫۲۳±۴٫۸۳(۲ لايه One Step Plus) بود. در ۴ نوع ادهزيو تنها در One Step Plus استحکام باند ۶ لايه بطور معني دار بيشتر از ۲ لايه بود و در ۳ نوع ادهزيو ديگر تفاوت معني داري وجود نداشت. بيشترين و کمترين سختي عاج ثبت شده به ترتيب ۸٫۳۴± ۳۹٫۰۸(۲ لايه Single Bond) و ۵٫۹۸±۲۸٫۵۳ (۶ لايه One Step Plus) بود. در هيچ کدام از ادهزيوها سخي عاج در ۶ و ۲ لايه تفاوت معني دار نداشت. وجود فيلر در ادهزيو اثر معني داري بر استحکام باند نداشت در صورتيکه بطور معني داري باعث کاهش سختي عاج باند شده گرديد. همچنين نوع حلال ادهزيو اثر معني داري بر استحکام باند داشت و استحکام باند در ادهزيوهاي محتوي استن بيشتر از ادهزيوهاي حاوي اتانل بود. در مقابل سختي ادهزيوهاي حاوي اتانل بطور معني داري بيشتر از ادهزيوهاي حاوي استن بود.
نتيجه گيري: تعداد لايه هاي ادهزيو اثري بر استحکام باند ريز برشي و سختي سطح عاج نداشت و بيشتر وابسته به نوع ادهزيو بر اساس نوع فيلر و حلال آن بود.

© حقوق سایت محفوظ است