۱۳۹۵-۰۱-۲۴

مقاله بررسي اثر تعامل روش آبياري، آرايش کاشت و رقم در شدت بيماري لکه موجي سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقيقات بيماري هاي گياهي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تعامل روش آبياري، آرايش کاشت و رقم در شدت بيماري لکه موجي سيب زميني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري لکه موجي
مقاله Alternaria alternata
مقاله سيب زميني
مقاله رقم
مقاله روش آبياري
مقاله آرايش کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمخواه محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نژاد امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري لکه موجي سيب زميني در اثر دو گونهAlternaria. alternata  و  A. solaniبا گونه غالب A .alternata از بيماري هاي مهم مزارع سيب زميني کاري کشور است که هر ساله به طور همه گير خسارات جبران ناپذيري وارد مي سازد. لذا، تحقيقاتي در بررسي اثر رقم، نوع آبياري و آرايش کاشت به طور جداگانه و در تراکنش با يکديگر روي اين بيماري در دو سال زراعي انجام گرديد. تيمارهاي مورد آزمون شامل: سه نوع روش آبياري (باراني، قطره اي و نشتي)، آرايش کاشت (کشت يک رديفه و دو رديفه) و رقم (دو رقم سيب زميني آگريا و مارفونا) بود که در قالب طرح اسپليت اسپليت پلات در دو سالزراعي (۸۹-۸۸) در منطقه فريدن اصفهان به اجرا در آمد. شدت بيماري در دو مرحله قبل و پس از گلدهي بررسي گرديد. تفکيک شدت بيماري در شش شاخص صفر، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ ارزيابي شد. نتايج حاصله نشان داد که، دو رقم مارفونا و آگريا به ترتيب با ميانگين شدت آلودگي ۹۹٫۱۲ و ۳۱٫۲۸ درصد و با اثر معني دار قابل تفکيک بودند. هم چنين، روش آبياري شامل باراني و قطره اي به ترتيب با ميانگين ۴۸٫۱۴ و ۵۹٫۱۶ درصد نسبت به نشتي با ۲۱٫۳۰ درصد اثر معني دار در کاهش بيماري داشتند. تيمار آرايش کشت شامل کشت يک رديفه و دو رديفه به ترتيب با ميانگين ۶۱٫۲۰ و ۷۱٫۲۰ درصد اثر قابل توجهي در شدت بيماري نداشتند. اثر متقابل رقم در آبياري و نيز رديف در آبياري به ترتيب با ۷۴٫۲۵ و ۶۲٫۵ درصد و سال با ۵۳٫۱۳ درصد اثر معني داري در شدت بيماري داشتند. ميانگين عملکرد در رقم آگريا ۰۳٫۲۴ تن در هکتار و رقم مارفونا ۱۳٫۲۳ تن در هکتار بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که شدت و توسعه بيماري در آبياري نشتي نسبت به باراني و قطره اي بيش تر مي باشد. استفاده از ارقام مقاوم مي تواند اثر به سزايي در کاهش شدت و توسعه بيماري داشته باشد. ولي، آرايش کاشت يک رديفه و دو رديفه اثر قابل توجهي در کاهش بيماري نداشت.

© حقوق سایت محفوظ است