۱۳۹۴-۱۲-۲۱

مقاله بررسي اثر ترکيب محيط کشت و نوع سيتوکينين بر استقرار و پرآوري ريزنمونه هاي گردوي Z60 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ترکيب محيط کشت و نوع سيتوکينين بر استقرار و پرآوري ريزنمونه هاي گردوي Z60
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوتيپ
مقاله ريزازديادي
مقاله شاخص رشد
مقاله استقرار
مقاله پرآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نژاد شادي
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: اثني عشري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور مطالعه عوامل موثر بر استقرار، رشد و پرآوري شاخساره ريزنمونه هاي گردوي ايراني، ژنوتيپ  Z60انجام شد. آزمايش استقرار بصورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي، شامل بررسي اثر دو نوع محيط کشت  DKWو WPM و غلظت هاي مختلف هورمونBA ، (۰، ۰٫۵ و ۱ ميکرو مولار) انجام شد. ريزنمونه هاي تک گره از شاخه هاي جوان ژنوتيپ Z60 در اواخر ارديبهشت ماه تهيه شدند. مقايسه ميانگين داده هاي مربوط به دو محيط کشت نشان داد که محيط DKW نسبت به WPM بهتر عمل کرده بود اما تاثير دو محيط بر شاخص هاي رشد تفاوت معني داري نداشت. همچنين بين دو غلظت ۰٫۵ و ۱ ميکرو مولار BA تفاوت معني داري مشاهده نشد، اما تفاوت اين دو غلظت با محيط فاقد BA معني دار بود. در آزمايش پرآوري، دو هورمون BA و کينيتين در سه غلظت ۴٫۴، ۶٫۶ و ۸٫۸ ميکرو مولار در محيط کشت DKW مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي اين آزمايش بصورت طرح کاملا تصادفي نامتعادل تجزيه شد. اثر تيمارهاي مختلف هورموني و غلظت آن ها بر شاخص هاي رشد ژنوتيپ Z60 نشان داد که هورمون BA در غلظت ۸٫۸ ميکرو مولار نسبت به ساير تيمارها موثرتر بود، هر چند که بين آنها و ساير تيمارها (۸٫۸ ميکرو مولار کينيتين و غلظت هاي ۴٫۴ و ۶٫۶ ميکرو مولار هر دو سيتوکينين) در اغلب صفات مورد ارزيابي اختلاف معني داري وجود نداشت.

© حقوق سایت محفوظ است