۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثر تراكم هاي بوته روي تلفات ساقه اصلي و هر يك از پنجه ها در مراحل مختلف رشد چهار رقم گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تراكم هاي بوته روي تلفات ساقه اصلي و هر يك از پنجه ها در مراحل مختلف رشد چهار رقم گندم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله رقم
مقاله تراكم بوته
مقاله تلفات ساقه اصلي
مقاله تلفات پنجه ها
مقاله مراحل رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي مختار
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: مامقاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي محمداقبال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تراکم هاي بوته روي تلفات ساقه اصلي و هر يک از پنجه ها در مراحل مختلف رشد گندم، آزمايشي بصورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در مزرعه آزمايشي دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال زراعي ۷۷-۱۳۷۶ اجرا گرديد. فاکتورها شامل رقم در چهار سطح (فلات، اترک، ويناک و مارون) و تراکم بوته در پنج سطح (۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ بوته در مترمربع) بودند. نتايج آزمايش نشان داد که در ارقام و تراکم هاي مختلف درصدي از ساقه هاي اصلي تلف شده و سنبله تشکيل ندادند. در ارقامي که از پتانسيل پنجه زني بالاتري برخوردار بودند درصد بيشتري از ساقه هاي اصلي تلف شدند، بطوري که در ارقام فلات، اترک، ويناک و مارون به ترتيب ۱۵٫۴۱، ۱۴٫۹۱، ۷٫۹۱ و ۵٫۷۴ درصد از ساقه هاي اصلي از بين رفتند. از نظر زماني تا مراحل انتهاي پنجه زني، به غلاف رفتن (بوتينگ)، گرده افشاني، شيري بودن دانه و رسيدن محصول، بطور ميانگين بترتيب ۰، ۱٫۵۱، ۳٫۹۶، ۷٫۵۳ و ۱۰٫۹۹ درصد ساقه هاي اصلي تلف شدند. همچنين با افزايش تراکم بوته، حذف ساقه اصلي از نظر زماني زودتر انجام گرفت. در مورد پنجه ها، از پنجه اول بطرف پنجه هاي دوم، سوم و الي آخر، تلفات آنها بيشتر شد، بطوري که از پنجه اول تا پنجه ششم بترتيب ۵۴٫۷۷، ۷۰٫۹۳، ۸۶٫۷۷، ۹۶٫۳۳، ۹۸٫۷ و ۱۰۰ درصد از بين رفتند، و نيز روند حذف شدن هر پنجه از نظر زماني به زمان جلوتري هدايت شد.

© حقوق سایت محفوظ است