۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي اثر بخشي روشهاي درمان شناختي، تن آرامي و رفتاري در بهبود كمردرد مزمن در دبيران مرد دبيرستانهاي شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۰ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۴۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بخشي روشهاي درمان شناختي، تن آرامي و رفتاري در بهبود كمردرد مزمن در دبيران مرد دبيرستانهاي شهر اهواز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختي
مقاله تن آرامي
مقاله درمان رفتاري
مقاله كمردرد مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پولادي ريشهري اله كرم
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر اثر بخشی درمانهای شناختی، تن آرامی و رفتاری را در گروهی از دبیران شهر اهواز که مبتلا به کمردرد مزمن بودند مورد ارزیابی قرار داد. روش این تحقیق آزمایشی بود. جمعیت هدف این تحقیق را دبیران مرد شهر اهواز تشکیل می دادند. نمونه تحقیق شامل ۱۰۰ نفر بیمار مبتلا به کمردرد مزمن می باشد که به طور تصادفی از بین بیماران مبتلا به کمردرد مزمن انتخاب و به گروههای آزمایشی (شناخت درمانی، رفتار درمانی، تن آرامی) و گروه گواه گمارده شدند (هر گروه ۲۵ نفر). شیوه های مداخله (درمان) در این تحقیق عبارت بودند از: الف) مصون سازی در مقابل درد (میکنبام و ترک، ۱۹۷۶)، ب) کنترل محرک (کانفر، ۱۹۸۰)، ج) تن آرامی عضلانی پیشرونده (جاکوبسن، ۱۹۶۲). چهار شاخص بهبودی در تحقیق حاضر در نظر گرفته شد که شامل بهبود باورهای درد، بهبود رفتار درد، بهبود خودکفایی درد و بهبود افسردگی بود. ابزارهای درد (زارکوفسکا، ۱۹۸۸)، آزمون خودکفایی درد (نیکولاس، ۱۹۸۹)، آزمون افسردگی (بک، ۱۹۶۱) و آزمون درد مزمن (اصغری مقدم، ۱۳۷۴) بودند. نتایج مرحله اول تحقیق بیانگر پایایی و اعتبار مطلوب و رضایت بخش این آزمونها می باشد. نتایج آماری نشان داد که روشهای درمان در بهبود کمردرد مزمن در آزمودنیها مؤثر بوده اند.  تحلیل واریانس یک راهه تفاضل میانگین نمره های آزمودنی های گروه های مختلف، در دو مرحله اجرای آزمودنی های مربوط به درد مزمن، حاکی ازتفاوت معنی دار بین گروه های درمانی در شاخص های بهبودی بود. آزمون توکی، نشان داد که گروه شناخت درمانی و گروه تن آرامی عضلانی در بهبود باورهای درد و کاهش افسردگی تفاوت های معنی داری با گروه گواه ظاهر ساختند. حال آن که، چنین یافته ای در گروه رفتار درمانی دیده شد. وانگهی، هر سه گروه درمان شناختی، تن آرامی و رفتاری در خودکفایی درد و بهبود رفتارهای درد، تفاوت های معنی داری با گروه گواه نشان دادند. افزون بر آن چه گفته شد، نتایج آماری حاصل از بررسی مقایسه ای روش های درمانی نشان داد که این روش ها از لحاظ میزان کارایی تفاوت های معنی داری با یکدیگر داشتند. 

© حقوق سایت محفوظ است