۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثر انگشتان دست بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد مراجعه كننده به مراكز درماني استان هاي مازندران و گلستان و مقايسه با گروه شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر انگشتان دست بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد مراجعه كننده به مراكز درماني استان هاي مازندران و گلستان و مقايسه با گروه شاهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر انگشت‌ دست ها
مقاله عوامل‌ خطرساز
مقاله انفاركتوس‌ ميوكارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ديه جي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري عروق كرونر شايعترين بيماري موجد مرگ و مير و از كارافتادگي در كشورهاي پيشرفته مي باشد. چربيهاي خون بالا، پرفشاري خون، ديابت قندي، سيگار و چاقي همگي از عوامل اصلاح پذير بوده و با كنترل اغلب آنها مي توان از بيماريهاي قلبي جلوگيري بعمل آورد. وجود سابقه فاميلي مثبت براي ايجاد بيماري عروق كرونر قابل اصلاح نبوده ولي با رعايت بسياري جوانب مي توان ايجاد بيماري كرونري را به تعويق انداخت. از آنجايي كه ارتباط آرايش خطوط نوك انگشتان در برخي بيماري ها من جمله آلزايمر، اسكيزوفرني، جذام، يبوست، سندرم داون، آترزي مجاري صفراوي و … كشف شده است برآن شديم تا ارتباط اين خطوط را با انفاركتوس ميوكارد بررسي كنيم .
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي تحليلي و مقطعي بر روي ۹۰۰ بيمار مبتلا به انفاركتوس ميوكارد جديد يا قديمي انجام شد. اين بيماران همگي به صورت سرپايي يا بستري به بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي بابل، ساري و گرگان مراجعه كرده بودند. همراه اين بيماران از ۹۰۰ نمونه فرد سالم بدون انفاركتوس ميوكارد به عنوان گروه شاهد نمونه برداري شد. پس از تشخيص قطعي نوع و محل انفاركتوس ميوكارد، انگشت برداري به صورت نمونه برداري از هر ده انگشت دستها با استفاده از وسايل روتين مورد استفاده در اداره آگاهي به عمل آمد. تفسير نمونه ها توسط كارشناس مجرب اداره آگاهي بطور دقيق انجام شد.
يافته ها: از ميان نمونه ها ۵۵٫۳% مرد و ۴۴٫۷% زن بودند. ۵۵% بيماران بالاتر از ۶۰ سال سن داشتند. ۷۰٫۶% بيماران مبتلا به انفاركتوسQ-Wave  و ۲۹٫۴% از نوعNon Q-Wave  بودند. در گروه بيماران به طور كلي نوع اثر انگشت كماني ۷٫۲% (Arch)، نوع كيسه اي ۴۶٫۸% (Loop) و نوع گردبادي۴۶% (Whor)  بود. اين نسبت در گروه شاهد به ترتيب ۳٫۷۵۳%، ۵۰٫۷۴% و بالاخره ۴۵٫۵۱% بود. اين مقايسه همچنين در مورد انواعMI  از نظر محل و نوع بايا بدون موجQ  بررسي شد كه در بخش يافته ها به تفصيل آمده است.
نتيجه گيري: آرايش خطوط نوع كماني(Arch)  در بيمارانMI  در مقايسه با گروه شاهد به طور فاحشي بيشتر است (P=0/000). و اين به ويژه در صورت وجود طرح كماني در انگشتان شست، نشانه و حلقه دست چپ بسيار بارزتر مي باشد (P=0.000). همچنين نوع اثر انگشت كماني(Arch)  در بيماران با تشخيص انفاركتوس قلبي با يا بدون موجQ  و در بيماران با تشخيصMI  آنتروسپتال و inf. MI و Ext. Ant.MI نسبت به گروه شاهد بسيار بيشتر بوده است. در آخر پيشنهاد مي شود نمونه برداري از انگشتان ده گانه در همه بيماراني كه از نظر بيماريهاي عروق كرونر در حال بررسي هستند، همراه با بررسي ساير ريسك فاكتورها نظير بررسي چربي ها و قند و پرفشاري خون و به ويژه در آنها كه فاقد اين عوامل خطرساز مي باشند، مورد توجه واقع شود.

© حقوق سایت محفوظ است