۱۳۹۵-۰۴-۱۴

مقاله بررسي اثر اسيد اسکوربيک، اسيد سيتريک و متابي سولفيت سديم بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و اورگانولپتيکي برگه زردآلو (.Prunus armeniaca L) رقم جهانگيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر اسيد اسکوربيک، اسيد سيتريک و متابي سولفيت سديم بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و اورگانولپتيکي برگه زردآلو (.Prunus armeniaca L) رقم جهانگيري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زردآلو
مقاله متابي سولفيت سديم
مقاله اسيد سيتريک
مقاله اسيد آسکوربيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اکثر مناطق در کشور ما براي توليد برگه زردآلو از گاز گوگرد جهت نگهداري و حفظ رنگ استفاده مي شود که آلرژي زا و سرطان زا است. هدف اصلي اين پژوهش استفاده از مواد جايگزين گوگرد در توليد برگه زردآلو بود. در اين راستا ميوه هاي زردآلو رقم جهانگيري قبل از خشک شدن در مقابل آفتاب تحت سه تيمار (اسيدسيتريک، اسيداسکوربيک و متابي سولفيت) هر کدام در دو سطح (۰٫۵ و ۰٫۷ درصد) قرارگرفتند و با يک نمونه شاهد مقايسه شدند. صفات کيفي برگه زردآلو از قبيل بريکس، pH، مقدار رطوبت برگه، شاخص قهوه اي شدن، اسيديته و صفات ارگانولپتيکي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان داد که اثر تيمارهاي مختلف اعمال شده روي صفات مورد ارزيابي، معني دار است و کليه تيمارهاي اعمال شده اختلاف معني داري با نمونه شاهد دارند. تيمار متابي سولفيت سديم ۰٫۷ درصد کمترين مقدار قهوه اي شدن را داشت ولي باعث سفتي بافت برگه گرديد. تيمارهاي اسيدسيتريک و اسيدآسکوربيک نيز اثر معني داري بر ميزان قهوه اي شدن نسبت به شاهد دارند، برگه هاي حاصل از تيمار اسيد سيتريک ۰٫۷ کمترين ميزان pH و اسيديته را داشتند.از لحاظ صفات ارگانولپتيک برگه هاي حاصل از تيمار اسيدسيتريک ۰٫۷ درصد نسبت به بقيه تيمارها نرم تر وخوش طعم تر ارزيابي شدند اين برگه ها همچنين رنگ و شکل ظاهري نسبتا خوبي داشتند.

© حقوق سایت محفوظ است