۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي اثر آهنگ تغذيه مواد و فشار دهانه تخليه سفيد كن بر مقدار شكست برنج سفيد به‌ دست‌ آمده از سفيد كن مالشي ‌دمشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آهنگ تغذيه مواد و فشار دهانه تخليه سفيد كن بر مقدار شكست برنج سفيد به‌ دست‌ آمده از سفيد كن مالشي ‌دمشي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبديل شلتوك
مقاله سفيدكن مالشي دمشي
مقاله فشار درون محفظه سفيد كن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: پيمان ميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شكست برنج در حين عمليات تبديل، از جمله دغدغه هاي فراوري اين محصول در كشور ما محسوب مي‌شود. قيمت  برنج شكسته، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد قيمت برنج سالم است. از اين‌رو تحقيق در مورد بررسي اثر پارامترهاي مهم بر عملكرد دستگاههاي تبديل شلتوك، امري ضروري است. به‌همين منظور در قسمتي از مطالعات مربوط به بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد سفيدكنهاي مالشي‌دمشي در موسسه تحقيقات برنج كشور، اثر آهنگ ورود مواد به درون سفيدكن و اثر فشار دهانه تخليه دستگاه بر مقدار شكست  برنج سفيد حاصله بررسي گشت. سطوح آهنگ تغذيه مواد عبارت از چهار سطح ۱۵۰،۲۰۰ ،۲۵۰و۳۰۰ كيلوگرم در ساعت و سطوح فشار دهانه تخليه سفيدكن عبارت از چهار سطح ۱۷۵،۱۵۰،۱۲۵و۲۰۰ گرم بر سانتي‌متر مربع بودند. ارقام مورد بررسي نيز شامل سه‌ رقم برنج متداول در استان گيلان به نامهاي غريب (دانه‌كوتاه)، بينام (دانه‌متوسط) وخزر (دانه‌بلند) بود. نتايج نشان داد با افزايش آهنگ تغذيه مواد به‌ درون سفيدكن، در ابتدا، مقدار شكست برنج سفيد حاصله،‌ كم و سپس زياد ‌شد. در ضمن بيشترين و كمترين مقادير شكست مربوط به ارقام خزر و غريب بود. مقايسه ميانگين كل تيمارهاي صفت شكست نشان داد تيمارهاي مناسب، از ‌نظر تركيب فشار دهانه تخليه و آهنگ ورود مواد براي رقم ‌بي‌نام، تركيب فشارg/cm2125 و آهنگ kg/h250،  براي رقم خزر،  تركيب آهنگ kg/h300 و فشار g/cm2 125 و براي رقم غريب نيز بهترين تيمار عبارت از آهنگ ورود مواد kg/h150 و فشار دهانه تخليه g/cm2 150 مي‌باشد بهترين و ساده‌ترين مدل مقدار شكست برنج سفيد بر حسب سه‌ متغير آهنگ ورود مواد، فشار دهانه تخليه سفيدكن و ضريب رعنايي دانه شلتوك به‌دست آمد.

© حقوق سایت محفوظ است