۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله بررسي اثربخشي نظام ارتباطي مبادله تصويري بر مشکلات رفتاري کودکان مبتلا به درخودماندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در توانبخشي از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي نظام ارتباطي مبادله تصويري بر مشکلات رفتاري کودکان مبتلا به درخودماندگي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال درخودماندگي
مقاله نظام ارتباطي مبادله تصويري
مقاله مشکلات رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممقانيه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: پوراعتماد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خوشابي كتايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بيماري درخودماندگي از وخيم ترين اختلالات عصب تحولي دوران کودکي است که با مشکلات رفتاري فراواني همراه است. پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثيرگذاري نظام ارتباطي مبادله تصويري (PECS) بر مشکلات رفتاري اين گروه از بيماران صورت گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه شبه آزمايشي و از نوع تک آزمودني با طرح B-A است. بدين منظور، ۴ پسر درخودمانده ۳ تا ۷ ساله، با روش نمونه گيري در دسترس از بين مراجعين مرکز سامان دهي درمان و توانبخشي اختلالات درخودماندگي تهران انتخاب شده و به مدت چهار ماه (۴۲ جلسه)، سه جلسه در هفته تحت درمان قرار گرفتند. ابزار هاي مورد استفاده شامل مشاهده مستقيم و فهرست ارزيابي درمان درخودماندگي بود که ۶ بار طي مدت مطالعه به کار بسته شد.
يافته ها: در پايان دوره آموزش، نتايج به دست آمده تاثيرات مثبت PECS را در کاهش مشکلات رفتاري سه کودک (۷۵%) نشان داد، هر چند که سرعت يادگيري آنها متفاوت بود.
نتيجه گيري: دستيابي کودکان مبتلا به درخودماندگي به يک ابزار ارتباطي، باعث کاهش علائم رفتاري آنها مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است