۱۳۹۵-۰۴-۲۵

مقاله بررسي اثربخشي عملکرد سوپروايزران آموزشي از ديدگاه مديران پرستاري و پرستاران باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي عملکرد سوپروايزران آموزشي از ديدگاه مديران پرستاري و پرستاران باليني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشي عملکرد
مقاله سوپروايزر آموزشي
مقاله مديران پرستاري
مقاله پرستاران باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداياريان مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: ونكي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: سوپروايزران آموزشي مي بايستي با بکارگيري اصول فرآيند آموزش و مترتب نمودن آن بر فرآيند مديريتي و نظارتي خويش، به برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي بهسازي پرستاران در مراکز مراقبت درماني مبادرت ورزند. اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشي عملکرد سوپروايزران آموزشي از ديدگاه مديران پرستاري رده هاي مختلف و پرستاران باليني انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت توصيفي تحليلي با مشارکت ۹۷ نفر از پرستاران باليني و ۳۳ نفر از مديران رده هاي مختلف پرستاري در يکي از بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد که به صورت تصادفي انتخاب شده بود، انجام شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر ۵۶ گويه مرتبط با صلاحيت هاي حرفه اي مورد انتظار سوپروايزر آموزشي تهيه و روايي صوري و محتوايي آن مورد تاييد قرار گرفت. ضريب همبستگي آلفاي کرونباخ ابزار (r=0.97) و ابعاد آن در محدوده ۰٫۷۷-۰٫۹۶ بود.
يافته ها: ۴۲٫۳% پرستاران، عملکرد سوپروايزر آموزشي بيمارستان خود را اثربخش دانسته، ۵۲٫۶% غير اثربخش و ۵٫۲% آنان نيز اثربخشي عملکرد را تا حدودي اثربخش ذکر نمودند. ۱۰۰% مترون ها عملکرد سوپروايزر آموزشي را اثربخش دانستند. همه سوپروايزران آموزشي در خود ارزيابي عملکرد، فعاليت هاي خود را اثربخش بيان نمودند. نمونه هاي پژوهش گزارش نمودند که همه معيارهاي فهرست شده به ميزان ۱۰۰-۷۰% در اثربخشي عملکرد سوپروايزر آموزشي نقش دارد.
نتيجه گيري: جهت اثربخشي عملکرد سوپروايزران آموزشي بايستي صلاحيت هاي مديريتي و رهبري آنان را ارتقا بخشيد، لذا کاربرد رويکرد صلاحيت محور در آماده سازي سوپروايزران آموزشي جهت اجراي فرآيند آموزشي از ديدگاه حل مساله پيشنهاد مي گردد تا پيامدهاي مطلوب آن مورد توجه مديراني قرار بگيرد که خواهان پيشبرد محيط هاي کاري خود به سمت سازمان آموزشي و يادگيرنده مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است