۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله بررسي اثربخشي روان درماني شناختي – رفتاري مذهب محور بر افسردگي زنان مطلقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مشاوره و روان درماني خانواده از صفحه ۵۴ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي روان درماني شناختي – رفتاري مذهب محور بر افسردگي زنان مطلقه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان درماني شناختي – رفتاري مذهب محور
مقاله افسردگي
مقاله زنان مطلقه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميد نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: بشليده كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي بايگي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني زاده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: طلاق از استرس زاترين فقدان ها مي باشد و موجب آشفتگي هاي هيجاني و مشکلات رفتاري در افراد مي شود، در اين ميان آسيب پذيري زنان از پيامدهاي طلاق بيشتر از مردان است. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي شناخت درماني مذهب محور بر افسردگي زنان مطلقه بوده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع آزمايشي با پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و دوره پيگيري بوده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل ۳۰ زن مطلقه است كه با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس به طور همتاسازي انتخاب شدند. اين افراد از نظر سن، وضعيت اقتصادي – اجتماعي، عدم ابتلا به بيماري هاي جسماني‏، دارا بودن يک انحراف معيار بالاتر از ميانگين در پرسشنامه افسردگي بک و ساير متغيرهاي مورد نظر در پژوهش كاملا همگون بودند. سپس آزمودني ها به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. در مورد گروه آزمايش ۱۲ جلسه ۴۵ دقيقه اي روان درماني شناختي – رفتاري مذهب محور اجرا گرديد اما در مورد گروه کنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه افسردگي بک ويراست دوم بود.
يافته ها: نتايج حاصل آشکار ساخت که بين گروه آزمايش و کنترل پس از اجراي روان درماني شناختي – رفتاري مذهب محور تفاوت معني داري وجود داشت (p<0.001). همچنين ميزان افسردگي گروه آزمايش نسبت به پيش آزمون و گروه كنترل به طور معني داري كاهش يافته بود. اين نتايج در دوره پيگيري كماكان پايدار بود.
نتايج: درمان شناختي – رفتاري مذهب محور باعث كاهش افسردگي در زنان مطلقه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است