۱۳۹۵-۰۱-۱۴

مقاله بررسي اثرات کوتاه مدت اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها بر وضعيت کشاورزي روستاييان شهرستان ني ريز (مطالعه موردي: دهستان آباده طشک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در برنامه ريزي منطقه اي از صفحه ۴۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات کوتاه مدت اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها بر وضعيت کشاورزي روستاييان شهرستان ني ريز (مطالعه موردي: دهستان آباده طشک)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدفمندي يارانه ها
مقاله توسعه روستايي
مقاله سودآوري کشاورزي
مقاله آباده طشک
مقاله نيريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعطاي يارانه يکي از سياست هاي اقتصادي است که با هدف حمايت از توليدکنندگان يا مصرف کنندگان به شيوه هاي متفاوتي در بسياري از کشورها به اجرا درمي آيد. اين تحقيق تاثير اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها بر هزينه و درآمد کشاورزان روستايي در شهرستان نيريز از توابع استان فارس در کوتاه مدت را مورد بررسي قرار داده است. روش تحقيق، توصيفي بوده و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه و به روش پيمايشي گردآوري شده است. بدين منظور، ۲۵ سوال در طيف ليکرت پنج سطحي در پرسشنامه قرار داده شد. روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان، و پايايي آن با استفاده از پايلوت تست و محاسبه آلفاء کرونباخ (۰٫۸۸) تاييد شد. جامعه آماري شامل ۱۴۶۸ خانوار کشاورز بود و ۲۶۴ نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعيين گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات نيز با استفاده از آزمون هاي t (مستقل و وابسته) و فريدمن براي تشخيص همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق صورت گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که: اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها–حداقل در کوتاه مدت بطور معني داري منجر به افزايش هزينه ها و کاهش درآمدها شده است. مقايسه هزينه هاي توليد با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که به جز هزينه توليد گندم، هزينه توليد ذرت و جو بعد از هدفمندي يارانه ها با احتمال ۹۹ درصد بيشتر از قبل بوده است. همچنين، مقايسه درآمد حاصل از چهار محصول در دو دوره نشان داد به جز درآمد حاصل از کشت کلزا، درآمد ساير محصولات به طور معني داري در بعد از هدفمندسازي نسبت به قبل کاهش يافته است. به دليل افزايش هزينه هاي سوخت، ماشين آلات و نهاده ها بعد از هدفمندسازي، طبق آزمون فريدمن، شاخص استفاده از نهاده ها و ماشين آلات با ميانگين رتبه اي ۳٫۰۸ از مطلوبيت عددي برخوردار بوده و نشان دهنده به کارگيري حساب شده و کارآمد اين نهاده ها است.

© حقوق سایت محفوظ است