۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي اثرات سه داروي صناعي جديد مهار كننده كانال هاي كلسيمي بر فشار خون نيروي انقباضي و ضربان قلب در خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۷۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات سه داروي صناعي جديد مهار كننده كانال هاي كلسيمي بر فشار خون نيروي انقباضي و ضربان قلب در خرگوش
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهار كننده هاي كانال هاي كلسيمي
مقاله مشتقات دي هيدروپيريديني جديد
مقاله فشار خون بالا
مقاله نيروي انقباضي قلب
مقاله ضربان قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: پناه پور حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: فرومدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني پور مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: موذن زاده منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داروهاي مهار كننده كانال هاي كلسيمي دي هيدروپيريديني با سرگروهي نيفديپين گروه مهمي از داروها مي باشند كه كاربرد وسيعي در درمان بسياري از بيماري هاي قلبي- عروقي و به ويژه فشار خون بالا (هيپرتانسيون) دارند. در طي اين مطالعه اثر سه تركيب جديد صناعي از آنالوگ هاي استري نيفديپين بر فشار خون و قدرت انقباضي و ضربان قلب در شرايط فشار خون طبيعي و فشار خون بالا مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت. براي اين منظور ۲۴ خرگوش از نژاد سفيد هلندي در سه گروه هشت تايي با تزريق داخل صفاقي ديازپام (۱٫۷ mg/kg) پنتوباربيتال سديم (۳۰ mg/kg) بيهوش شدند. شريان راني جهت ثبت فشار خون شرياني و وريد راني جهت تزريق داروي بيهوشي و فنيل افرين كانول گذاري شدند. همچنين وريد ژوگولار نيز جهت تزريق داروهاي مهار كننده كانال هاي كلسيمي كانول گذاري شد. كانول ديگري از طريق شريان كاروتيد به داخل بطن چپ وارد گرديد تا با ثبت فشار داخل بطن امكان محاسبه dp/dt به عنوان شاخص نيروي انقباضي قلب فراهم گردد. آنگاه:
الف- در حيوانات گروه اول يك ميلي ليتر از محلول ۱۰ مولار نيفديپين در مدت ۱ دقيقه بصورت وريدي تزريق شد، پنج دقيقه بعد يك ميلي ليتر از محلول ۱۰ مولار يكي از داروهاي مورد آزمايش تزريق گرديد. سپس مراحل فوق با غلظت ۱۰ مولار نيفديپين و داروي مورد آزمايش تكرار شد.
ب- با استفاده از تزريق محلول فنيل افرين ۲×۱۰) مولار( با سرعت ۱٫۵-۲ ميلي ليتر در دقيقه فشار خون به ميزان ۲۰ ميليمتر جيوه بالا برده شد. پس از آن كليه مراحل بند الف مجددا تكرار شد. اقدامات ذكر شده در بندهاي الف و ب در مورد دو داروي صناعي جديد در دو گروه ديگر حيوانات تكرار شد.
نتايج به دست آمده حاكي از اين است حاكي از اين است كه در شرايط فشار خون طبيعي نيفديپين در غلظت ۱۰ مولار فشار خون و dp/dt را به طور متوسط به ترتيب ۱۰ درصد و ۱۲٫۵ درصد كاهش، و ضربان قلب را ۳ درصد افزايش داد. همين دوز نيفديپين در شرايط فشار خون بالا فشار متوسط شرياني را ۱۶٫۱ درصد و نيروي انقباض قلب را ۱۹٫۵ درصد كاهش و ضربان قلب را ۳٫۴ درصد افزايش داد. تركيب شماره ۱ با همان غلظت در شرايط فشار خون طبيعي متغيرهاي فوق را به ترتيب ۴ درصد، ۸٫۴ درصد و ۱٫۴ درصد كاهش و در شرايط فشار خون بالا فشار متوسط شرياني را ۱۰ درصد و نيروي انقباضي را ۱۴٫۱ درصد و ضربان قلب را ۳ درصد كاهش داد. تركيب شماره ۲ با غلظت ۱۰ مولار در فشار خون طبيعي متغيرهاي مذكور را به ترتيب ۱۴٫۱ درصد، ۵٫۵ درصد و ۸٫۵ درصد كاهش و در شرايط فشار خون بالا فشار متوسط را ۱۶٫۵ درصد، نيروي انقباضي را ۴٫۹ درصد و ضربان قلب را ۴٫۲ درصد كاهش داد. اثر تركيب شماره ۳ با غلظت ۱۰ مولار در شرايط فشار طبيعي بر متغيرهاي مذكور به ترتيب به صورت ۱۰٫۸ درصد، ۱۲٫۷ درصد و ۸٫۶ درصد كاهش و در شرايط فشار خون بالا ۲۰٫۸ درصد، ۷٫۹ درصد و ۴٫۹ درصد كاهش بود. در مقايسه با نيفديپين تركيبات شماره ۲ و ۳ فشار خون و نيروي انقباضي را در جهت و در حد نيفديپين كاهش ولي ضربان قلب را برخلاف جهت نيفديپين كاهش دادند (P<0.05). اثرات هر سه تركيب در غلظت ۱۰ مولار نسبت به غلظت ۱۰ مولار نيفديپين ضعيف تر و از نظر آماري معني دار نيست. در نتيجه تركيبات شماره ۲ و ۳ در هر دو حالت فشار خون طبيعي و فشار خون بالا در مقايسه با نيفديپين فشار خون شرياني را حتي بيشتر (البته غير معني دار) كاهش دادند. اثر آنها بر dp/dt كمي كمتر از نيفديپين بوده و با توجه به اينكه ضربان قلب را برخلاف نيفديپين كاهش مي دهند از اين نظر نسبت به نيفديپين احتمالا از ارزش درماني بيشتري در افراد مبتلا به فشار خون بالا همراه با نارسايي عروق كرونر برخوردار مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است