۱۳۹۴-۱۲-۲۱

مقاله بررسي اثرات تنش خشکي بر رشد و خصوصيات فيزيولوژيکي گياه شويد (.Anethum graveolens L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تنش خشکي بر رشد و خصوصيات فيزيولوژيکي گياه شويد (.Anethum graveolens L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات مورفولوژيکي
مقاله کلروفيل
مقاله پروتئين
مقاله ترکيبات فنلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستايش مهر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي واکنش گياه دارويي شويد به تنش خشکي در مرحله رشد رويشي آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام شد. در اين تحقيق صفات مورفوفيزيولوژيک گياه شويد در شرايط آبکشت و در محيط تنش با پتانسيل هاي اسمزي شامل: صفر (شاهد)، ۱٫۵-، ۲-، ۲٫۵- و ۳- بار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آناليز واريانس مشاهدات نشان داد که، تنش خشکي تاثير معني داري (p£۰٫۰۱) بر ويژگي هاي ظاهري مانند طول ساقه، طول ريشه، سطح برگ و تعداد برگ داشت. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که، با افزايش تنش خشکي کليه صفات فوق کاهش يافتند. همچنين تنش خشکي تاثير معني داري (p£۰٫۰۱) بر ميزان کلروفيل a، b و کل، کاروتنوئيد، پروتئين هاي محلول، ترکيبات فنلي و عناصر پتاسيم، فسفر و کلسيم بخش هوايي و ريشه داشت. همچنين تنش خشکي تاثير معني داري بر نسبت کلروفيل a/b داشت (p£۰٫۰۵). مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که، با افزايش تنش، ميزان کلروفيل، کاروتنوئيد، پروتئين هاي محلول، غلظت عناصر پتاسيم، فسفر و کلسيم بافت و نسبت پتاسيم بخش هوايي به ريشه کاهش يافت، در حالي که ميزان ترکيبات فنلي بخش هوايي و ريشه افزايش يافت. در اين آزمايش نسبت طول ساقه به ريشه و نسبت پتاسيم بخش هوايي به ريشه تحت تاثير تنش خشکي قرار نگرفتند (p£۰٫۰۵). به طور کلي گياه دارويي شويد به تنش خشکي توسط افزايش سطوح ترکيبات فنلي واکنش نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است