۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل رشد ارقام مختلف سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۴۸ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل رشد ارقام مختلف سيب زميني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله تنش خشكي
مقاله محتواي نسبي آب
مقاله كارآيي مصرف آب
مقاله تعداد غده در بوته
مقاله درصد ماده خشك
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي بنام محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده خويي فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تحمل سيب زميني(Solanum tuberosum L.)  به تنش خشکي، سه رقم مارفونا، آگريا و دراگا در طي سال زراعي ۱۳۷۹در گلدان کشت شدند. آزمايش در قالب فاکتوريل با طرح پايه کاملا تصادفي در پنج تکرار به اجرا گذاشته شد.
فاکتورهاي مورد مطالعه شامل شدت تنش در سه سطح (۸۰%، ۶۰%، و ۴۰% آب قابل استفاده خاک) در مقايسه با شاهد و در سه مرحله رشدي (از کاشت تا ظهور ۵۰% بوته ها، از ظهور ۵۰% بوته ها تا تشکيل استولون و از تشکيل استولون تا تشکيل غده) بود. نتيجه آزمايش نشان داد که اعمال گونه تنش، محتواي نسبي آب، کارآيي مصرف آب، تعداد غده در بوته، درصد ماده خشک و عملکرد را به شدت کاهش داد ولي نشت از ديواره سلولي را افزايش داد. در مجموع، رقم آگريا بيشترين عملکرد را به همراه حداقل نشت از ديواره سلولي و کار آيي مصرف آب داشت. در حالي که رقم دراگا کمترين عملکرد را به همراه حداکثر درصد ماده خشک و حداقل محتواي نسبي آب و تعداد غده در گياه نشان داد. تنش در مرحله استولون به طور غير معني دار عملکرد را کاهش داد. شدت تنش متوسط (۶۰ درصد آب قابل استفاده خاک) حداقل عملکرد را توليد کرد. در حالي که سطوح تنش اختلاف معني دار با هم نشان ندادند. هم چنين اختلاف بين شدت هاي مختلف تنش فقط در رقم آگريا معني دار شد. نتايج نشان داد که در ارقامي که محتوي نسبي آب(RWC)  بالاتر و نيز تعداد غده متوسط دارند، تقسيم اسيميلات ها در غده ها مطلوب تر و در نتيجه منجر به افزايش عملکرد گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است