۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي اثرات تراكم كاشت و مقادير مختلف كودهاي نيتروژن و پتاس بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد ذرت (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۶ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تراكم كاشت و مقادير مختلف كودهاي نيتروژن و پتاس بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد ذرت (.Zea mays L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكم كاشت
مقاله ذرت
مقاله عملكرد و اجزاي عملكرد دانه
مقاله كودهاي نيتروژن و پتاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: مختصي بيدگلي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور تعيين بهترين تراکم کاشت و بهترين مقادير کودهاي نيتروژن و پتاس بر عملکرد دانه ذرت در سال زراعي ۱۳۷۹ در مزرعه تحقيقاتي مجتمع آموزش عالي ابوريحان، (دانشگاه تهران) به اجرا درآمد. طرح آزمايشي، طرح بلوک هاي کامل تصادفي در قالب کرت هاي خرد شده در چهار تکرار بود که فاکتور اصلي در سه سطح شامل تراکم هاي مختلف کاشت (۶۵، ۷۵ و ۸۵ هزار بوته در هکتار) و فاکتور فرعي در نه سطح شامل سطوح مختلف کودهاي نيتروژن و پتاس N100K0)، N150K0، N200K0، N100K50، N100K100، N100K150، N150K50، N150K100، (N150K150 بودند. نتايج آزمايش نشان داد که تراکم هاي مختلف کاشت بر عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال و وزن صد دانه اثر معني داري گذاشت؛ به طوريکه بالاترين عملکرد دانه (۱۴۷۲۴ کيلوگرم در هکتار) متعلق به تراکم کاشت ۷۵ هزار بوته در هکتار بود. همچنين بين سطوح مختلف کودهاي نيتروژن و پتاس از نظر صفاتي چون عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال و وزن صد دانه اختلاف معني داري مشاهده شد؛ به طوريکه (در سطح احتمال ۵ درصد) بيشترين عملکرد دانه در بلال و وزن صد دانه به تيمار کودي N150K100 تعلق داشت. اثر متقابل تراکم کاشت و کودهاي نيتروژن و پتاس بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت فاقد هر گونه اختلاف آماري معني دار بودند. بطور کلي نتايج تجزيه آماري نشان داد که مصرف کودهاي نيتروژن و پتاس تا سطح تيمار کودي N150K100 عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت را افزايش مي دهد ولي مقادير بالاتر تاثير معني داري را نشان نداد.

© حقوق سایت محفوظ است