۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي آگاهي و نگرش زنان باردار نسبت به زايمان طبيعي (شهرستان بابل ۱۳۷۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي آگاهي و نگرش زنان باردار نسبت به زايمان طبيعي (شهرستان بابل ۱۳۷۸)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان واژينال
مقاله آگاهي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: زايمان طبيعي بهترين روش زايماني در اكثريت زنان باردار محسوب مي شود. متاسفانه با توجه به افزايش چشمگير سزارين ميزان آن رو به كاهش است. با توجه به اينكه فقدان آگاهي از عوارض سزارين، نگرش منفي نسبت به زايمان طبيعي، اطلاعات نادرست از عوارض زايماني از علل افزايش تمايل زنان باردار نسبت به سزارين مي باشد، با تعيين ميزان آگاهي و نگرش نسبت به زايمان طبيعي مي توان گامي در جهت افزايش تمايل به زايمان طبيعي برداشت.
مواد و روشها: در طي شش ماه از كليه زنان باردار مراجعه كننده به چهار مركز بهداشتي درماني شهرستان بابل از ۲۵۰ مورد نمونه گيري صورت گرفته است. پرسشنامه اي شامل مشخصات بيمار و سوالاتي در زمينه آگاهي و نگرش (پس از تعيين اعتبار، اعتماد) تهيه شده كه در هنگام مراجعه تكميل گرديد. آگاهي افراد بر حسب نمرات كسب شده با درجات ضعيف، متوسط، خوب و نگرش با درجات منفي، بي تفاوت و مثبت محاسبه گرديد.
يافته ها: سنجش نشان مي دهد كه ۴۰٫۸% زنان باردار نسبت به زايمان طبيعي آگاهي ضعيف، ۵۴٫۴% متوسط، ۴٫۸% آگاهي خوب دارند. از نظر نگرش ۴۸٫۸% نگرش منفي، ۳۱٫۶% بي تفاوت و ۱۹٫۶% نگرش مثبت دارند. ۶۱٫۶% افراد مورد مطالعه روش زايمان واژينال را انتخاب نمودند كه علت آن آگاهي خوب نسبت به زايمان واژينال در اين گروه و نگرش منفي پايين تر نسبت به افرادي است كه سزارين را انتخاب نموده اند. بين آگاهي و نگرش ارتباط معني داري وجود داشت (p=0.000). در افراد با آگاهي ضعيف نگرش منفي بيشتر در افراد با آگاهي خوب نگرش مثبت افزايش مي يابد.
نتيجه گيري: براساس نتايج اين مطالعه آگاهي زنان باردار از فوايد زايمان طبيعي و ارجحيت آن بر سزارين پايين مي باشد. فقط در ۱۹٫۶% زنان باردار نگرش مثبت به زايمان طبيعي وجود دارد. با توجه به معني دار بودن ارتباط بين آگاهي و نگرش با برنامه ريزي صحيح جهت افزايش آگاهي نسبت به زايمان واژينال و به دنبال آن ارتقاي نگرش مثبت مي توان ميزان تمايل به زايمان واژينال را افزايش داد.

© حقوق سایت محفوظ است