۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت بوعلي سيناي قزوين نسبت به بيماري ديابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۴۶ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت بوعلي سيناي قزوين نسبت به بيماري ديابت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملكرد
مقاله ديابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي امير
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سروقدي فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديابت يک بيماري پيچيده متابوليکي است که علاوه بر استعداد ذاتي، شرايط محيطي مانند شيوه زندگي، وزن، تنش الگوي غذايي و آگاهي افراد در مورد اين بيماري، نقش تعيين کننده اي در بروز آن دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملکرد بيماران ديابتي نسبت به بيماري ديابت انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي – تحليلي، بر روي ۲۱۲ نفر از بيماران ديابتي مراجعه کننده به درمانگاه تخصصي غدد مرکز آموزشي درماني بوعلي سيناي شهر قزوين انجام شد. اطلاعات به کمک مصاحبه و پرسشنامه جمع آوري شد و براي تحليل آن از آزمون آماري Chi-square، آناليز واريانس، آزمون t و ضريب همبستگي استفاده شد. P<0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميزان آگاهي ۸۵٫۳% از بيماران ضعيف، ۱۴٫۲% متوسط و ۰٫۵% خوب بود. از نظر نگرش نسبت به بيماري ديابت، ۹٫۷% ضعيف، ۶۱٫۷% متوسط و ۲۸٫۶% خوب بودند. عملکرد بيماران به ترتيب ۳۳٫۳% ضعيف، ۶۴٫۲% متوسط و ۲٫۵% خوب بود؛ همچنين بين آگاهي و نگرش بيماران (P<0.0001) و بين آگاهي و عملکرد آنها (P<0.01) رابطه معني داري وجود داشت و با افزايش ميزان آگاهي افراد، نگرش و عملکرد آنها بهتر مي شد.
نتيجه گيري: با افزايش ميزان آگاهي مبتلايان به ديابت، نگرش و عملکرد آنان نسبت به بيماري بهتر مي شود که اين خود در پيشگيري از عوارض بيماري و نيز کنترل بيماري اهميت دارد.

© حقوق سایت محفوظ است