۱۳۹۶-۰۶-۲۴

مقاله بررسي آلودگي منابع تامين آب آشاميدني شهر زنجان طي سال هاي ۸۰-۷۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۲ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي منابع تامين آب آشاميدني شهر زنجان طي سال هاي ۸۰-۷۹
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب آشاميدني
مقاله نيترات
مقاله نيتريت
مقاله كلريد
مقاله كلي فرم ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان فضلي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شهر زنجان با جمعيتي بالغ بر سي صد هزار نفر در حال حاضر از منابع آب زيرزميني جهت شرب استفاده نموده و هم اينك به دليل دفع غيراصولي فاضلاب شهري و نيز كاهش نزولات جوي طي دهه گذشته در معرض خطر كمبود جدي و آلودگي آب مي باشد. از اين رو به دليل اهميت موضوع بهداشت آب، اين تحقيق جهت تعيين برخي خصوصيات مهم شيميايي و ميكروبي منابع آب آشاميدني شهر زنجان طي سال هاي ۸۰-۷۹ صورت گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق از نوع توصيفي بوده و طي آن ازكليه چاه هاي تامين كننده آب آشاميدني شهري طي چهار فصل نمونه هاي متعدد در مجموع به تعداد ۲۸۰ نمونه جهت بررسي شيميايي و ميكروبي اخذ شد. مقادير مربوط به نيترات، نيتريت، كلريد، كل كلي فرم ها و كلي فرم هاي مدفوعي با روش اسپكتروفتومتري، تيتراسيون آرژانتومتري و تخمير چند لوله اي كلي فرم ها اندازه گيري شد. براي تحليل آماري از آزمون كروسكال واليس استفاده شد.
يافته ها: در اين تحقيق ۳۶ حلقه چاه آب آشاميدني، بر اساس موقعيت محلي و احتمال خطر آلودگي، به دو دسته درون شهري (۲۲ حلقه) و برون شهري (۱۴ حلقه) تقسيم شدند. ميانگين غلظت نيترات، نيتريت و كلرور چاه هاي درون و برون شهري اختلاف معني دار نشان داد (P<0.0003، P<0.03، P<0.0003). نيترات در برخي چاه هاي درون شهري بالاتر از استاندارد ولي نيتريت و كلرور كليه چاه ها كمتر از حد استاندارد بودند. مجموع نسبت غلظت واقعي نيترات و نيتريت به مقدار استاندارد آن ها ( شاخص سازمان جهاني بهداشت) نيز محاسبه و مشخص شد در ۴ حلقه چاه فراتر از يك) بيش از حد مجاز) بود. در خصوص نتايج ميكروبي نيز هيچ چاه درون يا برون شهري آلودگي به كلي فرم ها و كلي فرم هاي مدفوعي نداشت.
نتيجه گيري و توصيه ها: اين تحقيق نشان داد كه برخي از چاه هاي آب شرب شهر از نظر غلظت نيترات و نيتريت در شرايط نامطلوبي بوده و برخي نيز در معرض خطر آلودگي مي باشند. توصيه مي شود با توجه به مشخصات هيدروليكي، شبكه توزيع آب آشاميدني شهر از نظر نيترات و نيتريت مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نياز راه كارهاي مناسب اتخاذ شود.

© حقوق سایت محفوظ است