۱۳۹۵-۰۴-۱۹

مقاله بررسي آزمايشي تاثير فشار گروهي بر استدلال انتزاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روانشناسي تربيتي از صفحه ۱۸ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشي تاثير فشار گروهي بر استدلال انتزاعي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار گروهي
مقاله استدلال انتزاعي
مقاله همرنگي
مقاله استقلال
مقاله ناهمرنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي الف) تاثير فشار گروهي بر استدلال انتزاعي، ب) ميزان دشواري آزمودني ها در استدلال نوع «رفع تالي» ج) تفاوت نسبت پاسخ صحيح آزمودني ها در آزمايشهاي قبلي و آزمايش فعلي د) تفاوت هاي نسبي درون گروهي با آزمايش از جامعه دانشجويان دوره کارشناسي، ۱۰۳ نفر انتخاب شدند كه ۵۱ نفر گروه کنترل، ۵۲ نفر گروه آزمايش بوده اند. روش تصادفي در سه سطح اين پژوهش اعمال شد: الف) انتخاب آزمودني ها، ب) جايگزيني آزمودني ها در گروه هاي کنترل و آزمايش ج) تعيين کاربندي آزمايشي. سپس آزمودني ها با استفاده از طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و روش آماري مقايسه ميانگين هاي مستقل (با نمرات افتراقي) و آزمون استدلال انتزاعي «تکليف انتخاب واسون» و متغير آزمايشي اعمال فشار گروهي ذهني مورد سنجش و آزمايش قرار گرفتند. نتيجه بدست آمده نشان داد که فشار گروهي خطاي استدلال را افزايش مي دهد. به عبارت ديگر اعمال کاربندي آزمايشي فشار گروهي موجب تغيير نحوه استدلال آزمودني ها در جهت گروه شده است. «آزمون تفاوت نسبت دو صفت در يک جامعه واحد» نيز نشان داد که آزمودني ها در استدلال نوع رفع تالي دشواري بيشتري دارند. همچنين با توجه به تغييرات ايجاد شده در آزمون مورد استفاده اين پژوهش و تصريح و تفکيک درخواست ها از آزمودني ها، ميزان پاسخ درست به گونه اي معنادار بيشتر از آزمايشهاي قبلي بود.

© حقوق سایت محفوظ است