۱۳۹۶-۰۷-۰۲

مقاله بررسي آثار هورمون جنسي نر بر ترميم استخوان در موش هاي صحرايي بالغ نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار هورمون جنسي نر بر ترميم استخوان در موش هاي صحرايي بالغ نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تستوسترون
مقاله بافت استخواني
مقاله ترميم
مقاله استئوبلاست
مقاله استئوكلاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي فتح آبادي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هورمونهاي جنسي نقش مهمي در رشد اسكلت و حفظ تعادل استخواني دارند، از آنجا كه تاكنون اثرات استروژن در ترميم بافت استخواني بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته است و اطلاعات مشابهي در مورد تستوسترون وجود ندارد، در تحقيق حاضر اثر هورمونهاي جنسي نر روي بافت استخواني و نحوه ترميم استخوان مطالعه گرديد. ۶۰ راس موش صحرايي نر نژاد Wistar به وزن ۲۵۰ الي ۳۰۰ گرم و سن ۱۲ الي ۱۴ هفته به طور تصادفي در چهار گروه ۱۵ راسي تقسيم شدند. گروه اول گنادكتومي نشده بودند و هورمون درماني نيز نشدند؛ گروه دوم گنادكتومي نشده بودند ولي هورمون درماني شدند. گروه سوم گنادكتومي شده بودند و هورمون درماني نيز شدند و گروه چهارم گنادكتومي شده بودند ولي هورمون درماني نشدند. در تمام گروهها سطح داخلي استخوان درشت ني سمت راست سوراخ گرديد. موشهايي كه هورمون درماني شدند، روزانه و بصورت داخل صفاقي تحت تزريق هورمون تستوسترون به ميزان يك ميلي گرم براي هر كيلوگرم به مدت سه هفته قرار گرفتند. تمام موشها سه هفته پس از نقص استخواني از طريق استنشاق اتر كشته شدند. پس از برداشتن بافت استخواني از محل ترميم و گذراندن مراحل ثبوت، كلسيم گيري، پردازش، برش گيري و رنگ آميزي با دو روش “هماتوكسيلين و ائوزين” و “تريكروم ماسون”، بافت مورد مطالعه ميكروسكوپي توصيفي و كمي قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آماري t-test و آناليز واريانس استفاده شد. يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه تزريق هورمونهاي جنسي نر موجب افزايش سرعت ترميم و افزايش تراكم بافت استخواني در محل ضايعه ميشود. در اين گروه ها در بافت استخواني، تعداد استئوبلاست ها افزايش (۲۵/۲±۳۰/۳۱) و تعداد استئوكلاست ها كاهش (۱٫۹۰±۰٫۹) يافته بود و هر دو از نظر آماري معني دار بود (P<0.001). ضخامت پريوست در محل نقص استخواني در گروه هاي تحت درمان با هورمون هاي جنسي نر افزايش چشمگيري نشان داد. تراكم الياف كلاژن و عروقي خوني در بافت ترميمي گروه هاي تحت هورمون درماني بيشتر بود. قطر و وزن استخوان در گروه هاي تحت هورمون درماني افزايش معني دار نشان ميداد (P<0.001). نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه هورمون تستوسترون اثر مثبت در افزايش سرعت ترميم در بافت استخواني در موش هاي صحرايي نر دارد.

© حقوق سایت محفوظ است