۱۳۹۵-۰۱-۱۷

مقاله بررسي آثار زيست شناختي خروج مواد راديواکتيو از راکتور تحقيقاتي تهران بعد از وقوع يک حادثه فرضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در سنجش و ايمني پرتو از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار زيست شناختي خروج مواد راديواکتيو از راکتور تحقيقاتي تهران بعد از وقوع يک حادثه فرضي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راکتور تحقيقاتي تهران
مقاله دز معادل موثر کل
مقاله حادثه هسته اي فرضي
مقاله خطر نسبي و احتمال ابتلا به سرطان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انوري اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني اقدم ميررشيد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاميري سيدمحمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از راکتورهاي هسته اي براي توليد برق و راديوايزوتوپ ها در حال افزايش است. راکتورهاي هسته اي به طور معمول يا بر اثر نقص سيستم هاي ايمني و سيستم تهويه، مواد راديواکتيو را از طريق دودکش راکتور در محيط آزاد مي کنند و موجب افزايش دز محيط اطراف راکتور مي شوند.بررسي خطر نسبي و احتمال ابتلا به سرطان کارکنان و ساکنان اطراف راکتور، نقش ويژه اي در زمينه ايمني راکتورهاي هسته اي و حفاظت محيط زيست دارد. در اين تحقيق، فرض شده است که بر اثر حادثه فرضي، مواد راديواکتيو به صورت تصادفي و بر اثر اختلال در سيستم تهويه راکتور، از دودکش راکتور تحقيقاتي تهران خارج مي شوند. در اين مطالعه، ابتدا مقادير دز معادل موثر کل (TEDE) ناشي از خروج مواد راديواکتيو از دودکش راکتور با استفاده از کد فيزيک بهداشت HOTSPOT نسخه ۲٫۰۷ در تمامي کلاس هاي جوي و براي بيشترين و کمترين ميزان سرعت باد که به ترتيب۱۳ m/s  و ۲ بودند، شبيه سازي و محاسبه شده، سپس بر اساس معادلات BEIR V ، خطر نسبي و همچنين احتمال ابتلا به سرطان در بدترين شرايط جوي، يعني براي ناپايدارترين کلاس به دست آمده و ارزيابي شده است. نتايج شبيه سازي ها نشان مي دهد در تمامي موارد، ميزان دز جذبي افراد کمتر از حد مجاز سالانه است. بيشينه مقدار TEDE اطراف راکتور با سرعت باد رابطه معکوسي دارد و با افزايش سرعت باد، مقدار بيشينه دز جذبي کاهش مي يابد و در فاصله کمتري از راکتور اتفاق مي افتد. همچنين در شرايط جوي ناپايدارتر، دز جذبي کارکنان و ساکنان اطراف راکتور، به طور محسوسي افزايش مي يابد. نتايج محاسبات خطر نسبي و احتمال ابتلا به سرطان نيز حاکي از آن است که کودکان بيشتر در معرض سرطان هستند و با افزايش سن، احتمال ابتلا به سرطان و خطر نسبي کاهش مي يابد.

© حقوق سایت محفوظ است