۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي‌ خواص‌ فيزيكي‌ و قابليت انحلال و تجزيه پذيري سيمانهاي‌ حاوي‌ عنصر روي‌ در دندانپزشكي‌ ترميمي‌ و مقايسه‌ آنها با مقادير استاندارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۶۸ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي‌ خواص‌ فيزيكي‌ و قابليت انحلال و تجزيه پذيري سيمانهاي‌ حاوي‌ عنصر روي‌ در دندانپزشكي‌ ترميمي‌ و مقايسه‌ آنها با مقادير استاندارد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيمان‌ اوژنول – اكسيد روي
مقاله سيمان‌ فسفات‌ روي‌
مقاله سيمان‌ پلي ‌كربوكسيلات‌ روي
مقاله مقاومت‌ فشاري‌
مقاله زمان‌ سخت‌ شدن
مقاله قابليت‌ انحلال‌ و تجزيه‌ پذيري‌

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: تبارك رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر انوشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: سيمان هاي‌ حاوي‌ عنصر روي،‌ دسته‌ مهمي‌ از سيمان هاي‌ دندانپزشكي‌ هستند كه‌ كاربردهاي‌ متنوعي‌ در دندانپزشكي‌ ترميمي‌ دارند. با توجه‌ به‌ اهميتي‌ كه‌ استاندارد بودن‌ سيمان ها در امر درمان‌ دارد، ارزيابي مستمر‌ محصولات‌ شركتهاي‌ توليدكننده‌ ضروري به نظر مي رسد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف اندازه گيري‌ مقاومت‌ فشاري‌، زمان‌ سخت شدن‌ و ارزيابي قابليت‌ انحلال‌ و تجزيه پذيري‌ سيمان هاي‌ اوژنول‌- اكسيد روي‌، فسفات‌ روي‌ و پلي كربوكسيلات‌ محصولات توليد داخل‌ انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي، نمونه هاي مورد استفاده از توليدات يك‌ شركت‌ داخلي به عنوان نمونه هاي آزمون و نمونه هاي شركت Harvard آلمان به عنوان شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. براي‌ اندازه گيري‌ مقاومت‌ فشاري‌ هر سه‌ نوع‌ سيمان‌، با استفاده‌ از محاسبات‌ آماري‌ از يازده نمونه‌ استفاده‌ شد. براي‌ اندازه گيري‌ زمان‌ سخت‌ شدن‌ سيمان‌ اوژنول- اكسيد روي‌، از شانزده نمونه‌ و براي‌ دو نوع‌ سيمان‌ ديگر از يازده نمونه‌ استفاده‌ شد. اندازه گيري‌ قابليت‌ انحلال‌ و تجزيه پذيري‌ فقط‌ براي‌ سيمان‌ اوژنول‌- اكسيد روي‌ و با استفاده‌ از يازده نمونه‌ انجام‌ شد. نتايج حاصل با مقادير استاندارد مربوطه مقايسه گرديد.
يافته ها: ميانگين‌ مقاومت‌ فشاري‌ سيمان هاي‌ اوژنول- اكسيد روي‌، فسفات‌ روي‌ و پلي‌ كربوكسيلات‌ روي‌ به‌ ترتيب ۱۲٫۵۸±۱٫۳، ۳۷٫۲۱±۵ و ۳۵٫۸۶±۲٫۱ مگاپاسكال‌ حاصل گرديد كه‌ هيچ يك‌ با مقادير استاندارد مطابقت‌ نداشت. زمان‌ سخت شدن‌ سيمان هاي‌ مذكور به‌ ترتيب‌ ۲۹٫۰۴±۰٫۷۱، ۵٫۴۱±۰٫۵۵ و ۲٫۵۰±۰٫۰۶ دقيقه‌ بود كه‌ فقط‌ دو نوع‌ آخر با مقادير استاندارد مطابقت‌ داشتند. قابليت‌ انحلال‌ و تجزيه پذيري‌ سيمان‌ اوژنول‌- اكسيد روي %۸٫۴۴±۱٫۱ بود؛‌ اين‌ ويژگي‌ نيز حائز شرايط‌ استاندارد نبود.
نتيجه گيري: با توجه‌ به‌ مقادير به دست‌ آمده‌ و مقايسه‌ با مقادير شاهد و استاندارد، نتايج حاصل بيانگر آن است كه هيچ‌ يك‌ از سيمان هاي‌ مورد آزمايش‌ داراي‌ شرايط‌ استاندارد نمي باشند؛ بنابراين استفاده‌ از آنها توصيه‌ نمي شود.

© حقوق سایت محفوظ است