۱۳۹۵-۰۳-۲۶

مقاله برتري متقاطع و اختلالات ساختاري سر و ستون فقرات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: برتري متقاطع و اختلالات ساختاري سر و ستون فقرات
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکوليوز
مقاله برتري متقاطع
مقاله ساختار ستون مهره ها
مقاله قرار گيري سر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مقدم حامد
جناب آقای / سرکار خانم: مودي حسام
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: احساني مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: دانش افروز سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: برتري متقاطع وجود چشم غالب در يک سمت و دست غالب در سمت ديگر بدن مي باشد. اين حالت مي تواند سبب بروز اختلالاتي در وضعيت سر و ستون فقرات شود. هدف اين مطالعه، بررسي ارتباط بين برتري متقاطع چشمي با ناهنجاري هاي ساختاري سر و ستون فقرات در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، ۳۰۰ دانشجوي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان به صورت تصادفي انتخاب و چشم غالب آنها با تست مايلز تعيين شد. سپس افراد به دو گروه با و بدون برتري متقاطع تقسيم شدند. وجود يا عدم وجود اختلالات ساختاري ستون فقرات و وضعيت قرار گيري سر با استفاده از صفحه شطرنجي و شاقول در دو گروه بررسي شد. داده ها با استفاده از آزمون کاي دو تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: از ۳۰۰ مورد، ۷۶ نفر (۲۵٫۳%) داراي برتري متقاطع و ۲۲۴ نفر (۷۴٫۷%) فاقد برتري متقاطع بودند. بين برتري متقاطع چشم و دست با اسکوليوزيس (P<0.001) و غير همسطح بودن شانه ها (P=0.03) تفاوت معني داري وجود داشت. بين برتري متقاطع چشم و دست با جلو قرار گرفتن سر و انحرافات چانه تفاوت معني داري بدست نيامد.
نتيجه گيري: اسکوليوز و غير هم سطح بودن شانه ها در افراد با برتري متقاطع شيوع بالاتري داشته که مي تواند بعلت عدم حمايت عضلاني کافي از ستون فقرات در صفحه کرونال باشد. ولي وجود حمايت عضلاني کافي ستون فقرات در صفحه ساژيتال، برتري متقاطع اثر قابل ملاحظه اي بر انحراف چانه و جلو آمدن سر ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است