۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله برآورد پارامترهاي ژنتيكي در كلزا با استفاده از روش هاي مختلف دي آلل گريفينگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: برآورد پارامترهاي ژنتيكي در كلزا با استفاده از روش هاي مختلف دي آلل گريفينگ
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلزا
مقاله تركيب پذيري عمومي
مقاله تركيب پذيري خصوصي
مقاله واريانس ژنتيكي
مقاله واريانس ژنتيك افزايشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورداد سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ساچان جي.ان.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تئوري و نحوه تجزيه تلاقي هاي دي آلل توسط تعداد زيادي از دانشمندان بيان و توسعه داده شده است. گريفينگ(Griffing 1956)  تجزيه دي آلل را در چهار روش مختلف بيان نمود. هر يک از اين چهار روش در چهار مدل آماري توضيح داده شده است. هدف از اين بررسي مقايسه بين برآورد پارامترهاي ژنتيکي در اين چهار روش مختلف در گياه کلزا (Brassica napus L.) است. در اين بررسي هفت لاين کلزا در تمامي حالات ممکن (تلاقي هاي مستقيم و متقابل) با يکديگر تلاقي داده شدند. نتايج حاصله که شامل F142 و تلاقي متقابل بود به همراه هفت والد مربوطه در قالب يک طرح بلوک هاي کامل تصادفي در دو تکرار به مقايسه گذارده شدند. تجزيه ترکيب پذيري لاين ها از نظر دوازده صفت زراعي با استفاده از روش هاي چهارگانه گريفينگ انجام شد. واريانس هاي افزايشي(σ A2)  و غالبيت (σD2)  و درجه غالبيت (σD2A2) براي هريک از صفات تحت بررسي در چهار روش دي آلل گريفينگ برآورد شد. نتايج نشان داد که در روش سوم، برآورد واريانس ژنتيکي براي تمامي صفات منفي بود. در روش دوم و چهارم نيز اين برآورد براي تعدادي از صفات منفي شد اما تنها در روش اول برآورد واريانس افزايش و به طبع آن درجه غالبيت براي تمامي صفات تحت بررسي مثبت بود. مقدار عددي واريانس مي بايست همواره مثبت باشد اما با توجه به فرمول هاي برآورد واريانس افزايشي، ديده شد که هرگاه در جدول هاي تجزيه واريانس ميانگين مربعات ترکيب پذيري خصوصي (SCA) بزرگ تر از ميانگين مربعات ترکيب پذيري عمومي (GCA) شود برآورد واريانس افزايشي منفي خواهد بود. اين وضعيت در روش هاي ۲، ۳ و ۴ مشاهده شد اما در روش اول (دي آلل کامل با والدين) براي صفات تحت بررسي ديده نشد. اين امر به عنوان معياري جهت مقايسه روش هاي دي آلل گريفينگ در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که در اين بررسي روش اول گريفينگ نسبت به ساير روش ها برآورد بهتري از اجزا واريانس ژنتيکي را به دست مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است