۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله برآورد نياز بخش عمومي به نيروي متخصص كشاورزي تا سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: برآورد نياز بخش عمومي به نيروي متخصص كشاورزي تا سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخدام دولتي
مقاله كارشناسان كشاورزي
مقاله دانش آموختگان
مقاله نيروهاي متخصص
مقاله عرضه و تقاضاي نيروي انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت كشاورزي كشور نيازمند بهره گيري از نيروهاي متخصص است و موفقيت و كارآيي آن بستگي به استفاده بهينه از نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل توسعه كشاورزي دارد. از سوي ديگر، ‌دانشكده هاي كشاورزي دولتي و غير دولتي در سالهاي اخير گسترش فراواني يافته اند و بيكاري دانش آموختگان كشاورزي به يكي از معضلات اجتماعي تبديل شده است. زمينه هاي اشتغال دانش آموختگان را مي توان به بخش عمومي و دولتي، بخش خصوصي و آزاد و بخش خود اشتغالي تقسيم كرد. روال گذشتگان نشان مي‌دهد كه درصد شايان توجهي از دانش آموختگان كشاورزي جذب ادارات دولتي شده اند. ولي در سالهاي اخير از يك سو توسعه كمي دانشگاهها و عرضه فراوان دانش آموختگان از سوي ديگر محدوديت هاي دولت براي استخدام (سياست كاهش تصديگري دولت، اشباع دستگاه‌هاي دولتي، ادغام وزارتخانه‌ها و نياز به ريزش كاركنان اضافي و …) مشكلاتي را براي مردم و دانش آموختگان و همچنين برنامه ريزان و سياستگذاران پديد آورده است. لذا اين مشكلات، بازنگري در سياست ها و برنامه ها را امري ضروري ساخته است.
به منظور تحليل وضعيت استخدام كارشناسان كشاورزي در بخش عمومي و برآورد نياز به نيروي انساني تا سال ۱۳۹۰ اين پروژه تحقيقاتي طراحي و اجرا گرديد. به منظور جمع آوري داده ها از روش تحقيق پيمايشي و براي برآورد نياز از روشهاي برونگيري و دلفي استفاده شد.
جامعه مورد مطالعه، روساي ۵۷ سازمان جهاد سازندگي و كشاورزي استان هاي كشور را در بر داشت. ابزار جمع آوري و سنجش، پرسشنامه باز بود كه اعتبار آن از راه روايي ظاهري از سوي پنج تن از متخصصان مربوط مورد تاييد قرار گرفت.
نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه جذب نيروي كارشناسي در ۱۱ سال گذشته در سطح كشور به طور يكنواخت انجام نگرفته است و در مجموع نزديك به ۶۸۴۵ نفر از كارشناسان كشاورزي جذب دستگاه هاي دولتي شده اند. بر اساس اين روند (روش برونگيري ) با بهره گيري از سه گزينه روند متعارف، خوشبينانه و بدبينانه برآورد مي‌شود كه تا سال ۱۳۹۰ بين ۶۵۰۳ تا حداكثر ۷۱۸۷ نفر و با روش دلفي) ديدگاه كارفرمايان) بين ۱۰۹۸۵ تا ۱۲۱۴۱ نفر كارشناس كشاورزي مورد نياز بخش عمومي) دولت) خواهند بود. ولي با در نظر گرفتن تفاوت بين نياز با تقاضا مشخص مي‌شود كه امكان و تقاضاي واقعي براي استخدام تا سال ۱۳۹۰ حدود ۳۱۲۳ نفر خواهد بود. در پايان، نتيجه گيري شد كه با توجه به عرضه بسيار زياد دانش آموختگان كشاورزي و محدوديت نياز و از آن شديدتر، امكان و تقاضاي بسيار محدود استخدام دولتي، دانشجويان فعلي را بايد توجيه نمود و براي خدمت در بخش خصوصي و يا خوداشتغالي پرورش داد و آماده كرد.

© حقوق سایت محفوظ است