۱۳۹۴-۱۲-۲۴

مقاله برآورد مشخصه هاي ساختاري جنگل با استفاده از داده هاي سنجنده ASTER که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۶۱ تا ۴۷۴ منتشر شده است.
نام: برآورد مشخصه هاي ساختاري جنگل با استفاده از داده هاي سنجنده ASTER
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجنده ASTER
مقاله مشخصه هاي ساختاري جنگل
مقاله رگرسيون چندگانه خطي
مقاله دارابکلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلبي سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شتايي جويباري شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: اولادي قاديكلايي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد مشخصه هاي ساختاري جنگل، از اساسي ترين اطلاعات در مديريت پايدار و برنامه ريزي جنگل مي باشد. در اين مطالعه ارتباط بين داده هاي سنجنده ASTER و سه مشخصه مهم ساختار جنگل شامل حجم سرپا، سطح مقطع برابر سينه و تعداد درختان در هکتار، در بخشي از جنگل هاي شمال ايران مورد بررسي قرار گرفت. پيــش پردازش و پردازش هاي مناسب بر روي داده هاي طيفي انجام گرفت. پس از برداشت اطلاعات زميني محاسبات مقادير حجم، سطع مقطع برابر سينه و تعداد درختان در هکتار در سطح قطعات نمونه صورت گرفت. ارزيابي اعتبار بهترين مدل بدست آمده با تعدادي قطعه نمونه و با معيارهاي ارزيابي مناسب مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که ترکيب خطي شاخص هاي MSAVI2،NDVI  و باند سبز نسبت به ديگر شاخص ها و ترکيبات باندي به کار رفته، توانست مشخصه حجم را بهتر پيش بيني نمايد. براي مشخصه سطح مقطع برابر سينه در هکتار نيز ترکيب خطي شاخص هاي MSAVI2،NDVI و نسبت ساده SWIR12 بهترين نتايج را نشان دادند. همچنين ترکيب خطي شاخص MSAVI2 و باندهاي SWIR1 و SWIR2 با ضريب تبيين اصلاح شده ۸۵ درصد و ريشه ميانگين مربعات خطاي ۵۰٫۹۵ پايه در هکتار نسبت به ساير ترکيبات بکار رفته توانست مشخصه تعداد درختان در هکتار را بهتر پيش بيني نمايد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که بکارگيري داده هاي سنجنده ASTER و روش رگرسيون خطي مي تواند تا حدودي وضعيت کلي از برخي مشخصه هاي ساختار جنگل مورد مطالعه را ارائه دهند.

© حقوق سایت محفوظ است