۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله برآورد دبي فاضلاب روهاي مدور با استفاده از مدل تركيبي سرريز – دريچه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در آب و فاضلاب از صفحه ۶۰ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: برآورد دبي فاضلاب روهاي مدور با استفاده از مدل تركيبي سرريز – دريچه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرريز – دريچه
مقاله دريچه كشويي
مقاله سرريز
مقاله ضريب تخليه
مقاله تحليل آماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فغفورمغربي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي نسب ميرسجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسياري از موارد، دسترسي به مجراي فاضلابرو در طول مسير به سهولت امكانپذير نمي باشد. از اين رو براي اندازه گيري دبي جريان با استفاده از روشهاي هيدروليکي، فضاي محدود منهول ها مناسب ترين محل مي باشد. سيستم هاي متعارف سرريز و يا دريچه مي توانند به صورت بالقوه براي اندازه گيري دبي به کار گرفته شوند، لکن به علت آنكه فاضلاب ماهيتا حاوي مواد رسوبي و قابل ته نشيني و نيز مواد شناور مي باشد؛ با انباشتگي اين مواد، سيستم هاي فوق نمي توانند گزينه مناسبي به عنوان محل اندازه گيري جريان باشند. از اين رو، به کارگيري سيستم هيدروليکي متمرکزي به نام سرريز- دريچه که با موجود بودن اطلاعات در يک مقطع، قادر باشد تخمين مناسبي از دبي ارائه نمايد، بهترين گزينه به نظر مي رسد که تاکنون به خصوص در مقاطع دايره اي توجه چنداني به آن نشده است. در مقاله حاضر نتايج آزمايشگاهي به دست آمده از شدت جريان عبوري براي جريان همزمان از رو و زير يک دريچه لبه تيز که در انتهاي مجراي دايره اي نصب شده، ارائه گرديده است. ارتباط بين نتايج آزمايشگاهي و نتايج ناشي از تئوري جريان در سيستم سرريز- دريچه که تابع برخي از پارامترهاي هندسي و هيدروليکي جريان مي باشد، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، نهايتا با تحليل آماري داده ها و به کمک رگرسيون خطي، معادله اي براي ضريب تخليه پيشنهاد شده است كه خطاي ناشي از به کارگيري اين رابطه به ۱۰ ±درصد محدود مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است