۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله برآورد توابع تقاضاي نهاده هاي توليد و عرضه گندم در كشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۷۹ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۸۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: برآورد توابع تقاضاي نهاده هاي توليد و عرضه گندم در كشاورزي ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركماني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي بلقيس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدفهاي کلي اين پژوهش عبارت است از: تخمين تابع سود گندم، برآورد تابع عرضه گندم و تقاضاي نهادهاي توليد آن همچون نيروي کار، بذر اصلاح شده و کود شيميايي، بررسي عوامل مختلف تشکيل دهنده اين توابع بويژه قيمت کود شيميايي، قيمت بذر اصلاح شده نرخ دستمزد، سطح زير کشت، متوسط بارندگي سالانه، سرمايه گذاري در ماشين افزار در بخش کشاورزي و نرخ حمايت اسمي بر هريک از توابع پيشگفته؛ و در نهايت محاسبه تمامي کششهاي خودي و متقاطع عرضه گندم و تقاضاي نهادهاي آن و تجزيه و تحليل آنها.
در اين مطالعه با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به ايران براي سالهاي ۱۳۵۰-۷۵ و با بهره گيري از روش ارايه شده از سوي سيدهو و بانانت Sidhu and Beenant, 1981)) توابع پيشگفته برآورد شده است.
نتايج اين بررسي نشان مي دهد که از ميان متغيرهاي به کار رفته (به جز متوسط بارندگي سالانه) همگي متغيرها خوش رفتار بوده و با نظريه هاي اقتصادي و همچنين با فرضهاي مطالعه مطابقت دارند. دليل ناهماهنگي نتايج مربوط به متوسط بارندگي سالانه با فرضيه هاي پژوهش، به کلي بودن آمار به کار رفته طي دوره مورد مطالعه مربوط است که در بخشهاي بعد در اين باره به تفصيل شرح داده ميشود.
در ادامه مطالعه، تمامي کششهاي خودي و متقاطع تقاضاي نهادها و عرضه گندم محاسبه شده است. کششهاي خودي تقاضا، گوياي رابطه معکوس ميان قيمت و مقدار نهادهاي توليد است و با توجه به مقادير قدر مطلق آنها، با کشش بودن تقاضا براي اين نهادها را نسبت به قيمت آنها نشان مي دهد. همچنين مقادير کششهاي متقاطع تقاضا، بر قدرت مکملي ضعيف ميان نهاده ها دلالت مي کند. افزودن برآن کششهاي قيمتي عرضه نسبت به قيمت گندم مثبت، ولي کوچکتر از يک است. اين موضوع بدان معني است که کشاورزان در امر توليد گندم نسبت به تغييرات قيمت حساسيت زيادي نشان نمي دهند.

© حقوق سایت محفوظ است