۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله برآورد احتمال وقوع اموج گرمايي با دوره هاي تداوم مختلف در استان کرمان به کمک زنجيره مارکف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۵۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: برآورد احتمال وقوع اموج گرمايي با دوره هاي تداوم مختلف در استان کرمان به کمک زنجيره مارکف
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موج گرمايي
مقاله دماي حداکثر استان کرمان
مقاله زنجيره مارکف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند تغييرات دما در چند دهه اخير در حال افزايش بوده و اين تغييرات در مناطقي همچون ايران – که در کمربند خشک و نيمه خشک دنيا واقع شده است – چشمگيرتر است. در اين پژوهش وقوع امواج گرمايي با تداوم هاي مختلف در استان کرمان به کمک زنجيره مارکف و آمار بلندمدت ۲۰ ساله دماي حداکثر روزانه (۱۹۸۶-۲۰۰۵) انجام گرفته است. داده هاي آماري حداکثر دماي روزانه پنج ايستگاه همديد در استان که داراي حداقل بيست سال آمار روزانه بودند، انتخاب شدند و با طرح يک شاخص آماري بر روي اين داده ها در تک تک ايستگاه هاي منطقه مورد مطالعه، دماهاي حداکثري که از شاخص مورد نظر بيشتر بودند، به عنوان موج گرمايي تعريف شدند. پس از استخراج، داده هاي مورد نظر در هر يک از ايستگاه ها به دو دسته امواج کوتاه مدت و بلندمدت تقسيم شدند و روند آنها بررسي شد. در نهايت، با استفاده از زنجيره مارکف دوره تداوم و دوره بازگشت اين امواج گرمايي شناسايي و تجزيه و تحليل شد. تحليل روند حداکثر دمايي در استان کرمان نشان داد که بيشترين موج گرمايي رخ داده در ماه آوريل و مي بوده است که اين تغييرات روندي افزايشي در طول دوره آماري داشته اند، بخصوص در سال ۲۰۰۰ ميلادي به حداکثر اوج خود رسيده و پس از آن دوباره طبق روند قبلي در حال افزايش است. در نهايت، نسبت به برآورد احتمال وقوع دوره هاي موج گرمايي ۱ تا ۹ روزه در ايستگاه هاي مطالعاتي اقدام شد.

© حقوق سایت محفوظ است