۱۳۹۵-۰۴-۲۹

مقاله برآورد اثر مصرف غذاي تکميلي در هر يک از ماه هاي پس از تولد کودک تا ۲ سالگي روي بروز افت وزن: استفاده از مدل نرخ با ضرايب وابسته – زمان براي رخ دادهاي بازگشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در كومش از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: برآورد اثر مصرف غذاي تکميلي در هر يک از ماه هاي پس از تولد کودک تا ۲ سالگي روي بروز افت وزن: استفاده از مدل نرخ با ضرايب وابسته – زمان براي رخ دادهاي بازگشتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد کودک
مقاله علوم تغذيه کودک
مقاله غذاي نوزاد
مقاله کاهش وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي گلاره
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: خلدي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افت وزن در کودکان از جمله اختلالاتي است که ممکن است به دفعات براي کودک اتفاق بي افتد، لذا در دسته رخ دادهاي بازگشت پذير قرار مي گيرد. هدف اين مطالعه، استفاده از مدل نرخ حاشيه اي براي رخ دادهاي بازگشتي و همچنين مدل نرخ با ضرايب وابسته – زمان براي بررسي عوامل خطرساز افت وزن بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از اطلاعات موجود در پرونده هاي بهداشتي ۱۶۷۳ کودک که در سال هاي ۸۵ و ۸۶ به منظور چکاب ماهيانه طي دو سال ابتدايي زندگي خود به مراکز بهداشتي – درماني مناطق شرق تهران مراجعه کرده بودند، استفاده شد. ابتدا با به کارگيري مدل نرخ متناسب، عوامل خطرساز افت وزن در کودکان زير دو سال شناسايي شده، سپس با برازش مدل نرخ با ضرايب وابسته – زمان تاثير مصرف غذاي تکميلي در ماه هاي مختلف از عمر کودک روي بروز افت وزن مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد هم زمان با شروع تغذيه تکميلي نرخ بروز افت وزن افزايش پيدا مي کند و بين ماه هاي نهم تا يازدهم به حداکثر مقدار خود مي رسد و از آن پس روندي نزولي در پيش گرفته با بزرگ تر شدن کودک کمتر و کمتر مي شود. نتيجه آزمون والد نشان داد که اثر مصرف غذاي کمکي روي افت وزن کودک به ازاي ماه هاي مختلف از عمر او به صورت معناداري متفاوت مي باشد (p<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به متفاوت بودن تاثير مصرف غذاي تکميلي روي بروز افت وزن در کودکان، استفاده از مدل نرخ با ضرايب وابسته – زمان برآورد مناسب تري از اين اثر ارائه مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است