۱۳۹۵-۰۳-۳۱

مقاله باقيمانده هاي آلاينده هاي آلي کلره پايدار در بافت کبد شغال طلائي (Canis aureus) سواحل شمالي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در دامپزشكي (پژوهش و سازندگي) از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: باقيمانده هاي آلاينده هاي آلي کلره پايدار در بافت کبد شغال طلائي (Canis aureus) سواحل شمالي ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيبات آلي کلره پايدار
مقاله بي فنيل هاي پلي کلره
مقاله کبد
مقاله شغال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملوندي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فر نادر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پوري سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمونه هاي بافت کبد از شغال طلايي در شهرستان نور واقع در سواحل مرکزي استان مازندران جمع آوري شدند. ميزان ترکيبات آلي کلره پايدار (POPs) از قبيل بي فنيل هاي پلي کلره (PCBs)، دي کلرودي فنيل تري کلرواتان (DDTs) و متابوليت هايش، هگزاکلرو سيکلوهگزان (HCHs) و متابوليت هايش، هگزاکلروبنزن (HCB)، آلدرين و دي آلدرين در بافت کبد توسط دستگاه GC-ECD تعيين شدند. بيشترين غلظت مربوط به ترکيب PCBs ((58.13±۴۱٫۵۱ ng/g و به دنبال آن ترکيبات HCHs (10.58±۱۰٫۸۸ ng/g)، DDTs (4.62±۶٫۱۷ ng/g)، HCB ((0.60±۰٫۸۱ ng/g، آلدرين ng/g) 0.54±۰٫۷۸) و دي آلدرين (g/gww 0.13±۰٫۱۸) به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار داشتند. در اين مطالعه از نمونه هاي تلفات جاده اي (Road-Killed) استفاده شده است. بين غلظت OCPs در جنس نر و ماده اختلاف معني داري مشاهده نشد (۰٫۰۹۵<P<0.904) و همچنين هيچ اختلاف معني داري بين غلظت ترکيبات OCPs با طول بدن و وزن بدن مشاهده نشد. بطورکلي غلظت ترکيبات OCPs پايين تر از حدي بود که باعث اثرات مخرب بر حيوانات شود.

© حقوق سایت محفوظ است