۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله ايوزينوفيلي خون محيطي و سابقه آلرژي در بيماران با بيماري عروق كرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: ايوزينوفيلي خون محيطي و سابقه آلرژي در بيماران با بيماري عروق كرونر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري عروق كرونر
مقاله ايوزينوفيلي
مقاله عامل خطرزا
مقاله سابقه آلرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي نديمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي كهن علي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابيان مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما امير
جناب آقای / سرکار خانم: نوق حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه وهدف: بيماري عروق كرونر شايعترين علت مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه مي باشد.آتروسكلروز مهمترين علت زمينه‌اي اين بيماري است. مطالعات متعددي نشان داده‌اند كه تعداد لكوسيت‌هاي خون محيطي ممكن است يكي از عوامل خطر بيماري باشد، اما در مورد نقش ائوزينوفيلي و سابقه آلرژي اطلاعات كمي در دسترس مي‌باشد. هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بيماري عروق كرونر قلب با ائوزينوفيلي و سابقه آلرژي مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه مورد- شاهدي روي ۱۹۰ نمونه، شامل ۹۵ بيمار با بيماري شناخته شده عروق كرونر و ۹۵ نفر شاهد انجام شد. سابقه آلرژي توسط پزشك از بيمار گرفته شد. از هر بيمار نمونه خون صبحگاهي گرفته شده و با دو روش تفسير لام خون محيطي ودستگاه كولتر تعداد لكوسيت‌ها، نوتروفيل‌ها وائوزينوفيل‌ها اندازه‌گيري ونسبت ائوزينوفيل‌ها به لكوسيت‌ها محاسبه شد.
يافته‌ها : ميانگين و انحراف معيار استاندارد شده تعداد لكوسيت‌ها در گروه مورد وشاهد به ترتيب ۲۵۳ ± ۸۸۰۲ و۳۵۱ ±۹۸۱۳ سلول درميلي‌مترمكعب خون بود كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود(p<0.05). تعداد متوسط ائوزينوفيل‌هاي خون محيطي۶ /۱۵ ± ۸/ ۱۲۴ و۸/۱۱ ± ۱/۷۹ سلول در هر ميلي متر مكعب بود كه اين اختلاف نيز از نظر آماري معني دار بود (p<0.05 ) .نسبت ائوزينوفيل به لكوسيت‌ها در گروه مورد ۴۳/۱ درصد و در گروه شاهد ۸۸/۰ درصد بود كه اين اختلاف نيز با p<0.01 معني دار بود. بين سابقه آلرژي در دو گروه اختلاف معني‌داري مشاهده نشد.
نتيجه‌گيري: رابطة مثبتي بين ائوزينوفيلي خون محيطي وبيماري عروق كرونري وجود دارد. بنابراين ائوزينوفيلي خون محيطي ممكن است پييشگويي كننده ميزان ابتلا بيشتر به بيماري عروق كرونر باشد

© حقوق سایت محفوظ است