۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله اندازه ‎گيري درجه تبديل مونومر به پليمر در Prompt L-Pop ،SingleBond ،ScotchBond MP Plus Adhesive و يك باندينگ آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اندازه ‎گيري درجه تبديل مونومر به پليمر در Prompt L-Pop ،SingleBond ،ScotchBond MP Plus Adhesive و يك باندينگ آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه تبديل
مقاله دنتين باندينگ
مقاله پليمريزاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده كاشي طاهره السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عرفان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: ميزان باندهاي دوگانه باقيمانده در پليمريزاسيون نقش مهمي در خواص مكانيكي، فيزيكي و شيميايي رزين هاي ترميمي دارد. پليمريزه شدن ناكافي در لايه هيبريد، دليلي براي تفاوت در كيفييت اين لايه و قدرت باند كمتر مي باشد كه مي تواند به عنوان منبعي براي آزادسازي مونومر عمل كند و اثرات سمي داشته باشد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف اندازه گيري درجه تبديل مونومر به پليمر سه نسل از دنتين باندينگ هاي ۳M و يك دنتين باندينگ آزمايشگاهي انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي با استفاده از طيف جذبي مواد قبل و بعد از پليمريزه شدن توسط دستگاه FT-IR، درجه تبديل به دست آمد. براي اندازه گيري درجه تبديل از باندينگ هاي ScotchBond MP Plus Adhesive، SingleBond، Prompt L-Pop و يك باندينگ آزمايشگاهي استفاده شد. شش نمونه از هر باندينگ مورد تحقيق قرار گرفت. زمان سخت شدن ۱۲۰ ثانيه بود. مقايسه گروهها با استفاده از آزمونهاي Kruskal-Wallis و Mann-Whitney انجام گرديد. سطح معني داري P<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج اختلاف معني داري را بين گروهها نشان داد SingleBond .(P<0.01) در مقايسه با Prompt L-Pop و ScotchBond MP و دنتين باندينگ تجاري در درجه تبديل افزايش نشان داد. بين درجه تبديل در ساير گروهها اختلاف معني داري مشاهده نشد. بين دنتين باندينگ آزمايشگاهي و ScotchBond MP اختلاف معني داري مشاهده نگرديد (P=1.00).
نتيجه گيري: فناوري استفاده از دنتين باندينگ به سمت ساده ترشدن پيش مي رود؛ اما در اين مطالعه PromptL-Pop به عنوان ادهزيوي كه توانايي اچ كردن را دارد، درجه تبديل بالايي را از خود نشان نداد. استفاده از باندينگ هاي با مراحل ساده تر نياز به بررسي بيشتري دارد.

© حقوق سایت محفوظ است