۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اندازه ‌گيري سيالو پروتئين سرم و بررسي ارتباط آن با تغييرات ساختماني مينا و عاج دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اندازه ‌گيري سيالو پروتئين سرم و بررسي ارتباط آن با تغييرات ساختماني مينا و عاج دندان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيالوپروتيين
مقاله الكتروفورز
مقاله كروماتوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوجق دردي
جناب آقای / سرکار خانم: واثق قزل قلعه صغري
جناب آقای / سرکار خانم: زمانيان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيالوپروتئين، يك گليكوپروتئين اسكلتي فسفريله است كه نقش آن بخوبي درك نشده است. ممكن است اين گليكوپروتئين در تمايز سلولي و تبديل ماتريكس غير معدني به ساختمان معدني در دندان موثر باشد. هدف از انجام اين تحقيق، اندازه گيري مقدار سيالوپروتيين در سرم افراد سالم، كه دندان پوسيده ندارند و در بيماران داراي حداقل دو دندان پوسيده و بررسي ارتباط آن با تغييرات ساختماني مينا و عاج دندان مي باشد. گروه مطالعه شامل ۵۰ نفر (۳۲ نفر مرد و ۱۸ نفر زن) در سنين ۱۷ تا ۵۴ سال (با متوسط سني ۳۲٫۵ سال) بود. گروه كنترل شامل ۵۰ نفر (۲۶ نفر مرد و ۲۴ نفر زن) در سنين ۲۲ تا ۵۱ سال (با متوسط سني ۳۹٫۶ سال) بود. نتايج آزمايشگاهي گروه اخير به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته است. براي انجام پژوهش، نمونه خون از افراد مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل تهيه شد. نمونه خون تهيه شده از هر مورد در دور ۳۰۰۰ به مدت ۲۰ دقيقه سانتريفوژ شد و محلول بالايي جدا گرديد. نمونه هاي به دست آمده به مدت ۲۰ دقيقه در دور ۱۰۰۰۰ سانتريفوژ و سپس محلول رويي به ستون كروماتوگرافي حاوي ژل سفارز انتقال داده شد و با گوانيدين HCL- با غلظت ۴ مول در ليتر وتريس ۰٫۱ مولار با pH=7.4 انتقال داده شد و با سرعت ۰٫۵ ميلي ليتر در دقيقه شسته شد. فراكشن هاي به دست آمده توسط كروماتوگرافي هر يك از نمونه ها به طور مجزا الكتروفورز گرديد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه مقدار سيالوپروتيين در سرم افراد داراي دندان پوسيده بيشتر و برابر با ۱۸٫۴۵±۳٫۲۱ ميكروگرم در ليتر و در سرم گروه كنترل برابر با ۱۱٫۳۷±۲٫۴۵ ميكروگرم در ليتر مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است