۱۳۹۵-۰۳-۰۸

مقاله انحرافات جبهه موج بعد از عمل جراحي کاتاراکت در دو نوع لنز داخل چشمي کروي و غير کروي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: انحرافات جبهه موج بعد از عمل جراحي کاتاراکت در دو نوع لنز داخل چشمي کروي و غير کروي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاتاراکت
مقاله لنز داخل چشمي
مقاله انحراف جبهه موج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شناسي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي صديق افشين
جناب آقای / سرکار خانم: سرخابي رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: ادعا بر اين است که لنزهاي داخل چشمي غيرکروي مي توانند با کاهش انکسار نور کيفيت ديد را افزايش دهند. هدف از اين مطالعه مقايسه انحرافات جبهه موج پس از جراحي آب مرواريد با دو نوع لنز تاشونده داخل چشمي کروي Akreos Fit و غيرکروي Akreos Adopt AO است.
روش بررسي: ما در يک مطالعه کارآزمايي باليني انحرافات جبهه موج را در ۳ گروه (۲۰ چشم در هر گروه) به مدت ۱۲ ماه در مراکز نيکوکاري ومرکز ليزر شمالغرب تبريز تحت بررسي قرار داديم. لنزهاي داخل چشمي غيرکروي(
AO) و کروي (Akreos Fit) به ترتيب در گروههاي۱ و۲ جاگذاري شد. گروه ۳ شامل ۲۰ چشم فاکيک بود که از لحاظ سني برابرسازي شده بودند. يک ماه پس از جراحي آب مرواريد، ميزان انحراف در اين چشم ها و در ۲۰ چشم فاکيک همسن اندازه گيري شد. چندجمله اي زرنيکه و مربع جذر ميانگين مرتبه ۲، ۳ و ۴، انحراف مرتبه بالا و انحراف کلي بين ۳ گروه مقايسه شدند.
يافته ها: ميزان انحراف کلي و مرتبه بالا، و نيز انحراف کروي در گروه غيرکروي نسبت به گروه کروي و شاهد بطور معني داري کمتر بود. انحرافات مرتبه ۲ و ۴ نيز در گروه غيرکروي در مقايسه با گروه کروي کمتر بود، ولي با گروه شاهد تفاوتي نداشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که در لنزهاي AO در مقايسه با لنزهاي داخل چشمي کروي انحرافات جبهه موج کمتر و کيفيت بينايي بهتر است.

© حقوق سایت محفوظ است