۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله انتخاب‌ بيماران‌ جهت‌ اعمال‌ جراحي‌ ريه‌ بر پايه نتايج‌ آزمون‌ هاي ‌كاركرد ريوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: انتخاب‌ بيماران‌ جهت‌ اعمال‌ جراحي‌ ريه‌ بر پايه نتايج‌ آزمون‌ هاي ‌كاركرد ريوي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون ‌هاي‌ كاركرد ريوي‌
مقاله عوارض‌
مقاله اعمال جراحي ريه‌

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي وجي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: واحديان مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: والي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اثني ‌عشري منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه‌ و هدف‌: آزمون‌هاي‌ كاركرد ريوي‌ قبل‌ از جراحي‌ قفسه‌ سينه‌ مي‌توانند در جهت‌ ارزيابي‌ خطر عوارض و مرگ و مير پس‌ از عمل‌ مفيد باشند و به عنوان‌ پايه‌اي‌ جهت‌ تخمين‌ عملكرد قسمت‌ باقي‌مانده‌ ريه‌ بعد از برداشتن ريه باشند. ديگر آزمون‌هاي‌ مفيد شامل‌ حداكثر تهويه‌ اختياري ‌ (MVV)، ظرفيت‌ انتشار ريوي‌ منوكسيدكربن‌(DLCO) ، اندازه‌گيري‌ گازهاي‌ خون‌ شرياني‌، اسكن‌ تهويه‌ و خونرساني‌ مي‌باشند. هدف‌ از تحقيق‌ حاضر چگونگي‌ و تعيين‌ بيماراني‌ كه‌ كانديد عمل‌ برداشتن ريه‌ هستند در شرايط‌ كشور ايران‌ بود.
مواد و روش‌ها: طي‌ يك‌ مطالعه‌ آينده‌نگر ۲۶ بيمار طي‌ سال‌هاي‌ ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ مورد بررسي‌ قرار گرفتند، براي‌ هر بيمار قبل‌ و ۳ ماه‌ بعد از جراحي‌ آزمون‌هاي‌ تنفسي‌ استاندارد انجام‌ و مقاديرFEV1 ، FVC، FEV1/FVC و MVV قبل‌ و بعد از عمل‌ مشخص‌ شد و رابطه‌ آن‌ها با مقدار برداشتن ريه‌، تشخيص‌ بيماري‌، عوارض‌ بعد از عمل‌ بررسي‌ شد.
يافته‌ها: از بين‌ پارامترهاي‌ آزمون‌هاي‌ كاركرد ريوي‌ فقط‌ درصد FEV1/FVC و FEV1/VC قبل‌ و بعد از عمل‌ با مقدار برداشتن‌ ريه‌، تشخيص‌ بيماري‌، عوارض‌ پس‌ از عمل‌ و نمايه توده‌ بدني‌ (BMI) رابطه‌ آماري‌ معني‌دار داشتند. در افراد سيگاري‌ نيز درصد FEV1/FVC و FEV1/VC پس‌ از عمل‌ افزايش‌ نشان‌ ‌داد كه‌ اختلاف‌ آماري‌ معني‌دار بود.
نتيجه‌گيري‌: نتايج‌ مطالعه‌ نشان‌ مي‌دهند كه‌ آزمون‌هاي‌ كاركرد ريوي‌ به‌ تنهايي‌ در انتخاب‌ بيماران‌ جهت‌ عمل‌ برداشتن‌ ريه‌ مفيد نمي‌باشند و اين‌ آزمون‌ها بايستي‌ در كنار ساير آزمون‌هاي‌ بررسي‌ ريوي‌ بكار روند.

© حقوق سایت محفوظ است