۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله الگوي مقابله با استرس در معتادين خود معرف: مركز اعتياد اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۷۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: الگوي مقابله با استرس در معتادين خود معرف: مركز اعتياد اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله شيوه هاي مقابله با استرس
مقاله فشار رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سموعي راحله
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي امراله
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغفور
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: روشهاي رفتاري – شناختي ارزيابي استرس و روش هاي رويارويي با استرس كيفيت رفتار فرد را تعيين مي كنند. براي تعيين الگوي رويارويي با استرس در معتادان و دست يابي به روش هاي مداخله اي شناختي – رفتاري و درمان معتادان با اين روش، پژوهش حاضر اجرا گرديد.
روش: آزمودني ها ۱۰۰ نفر از معتادين خود معرف مرد، مراجعه كننده به مركز تحقيقات و ترك اعتياد اصفهان هستند كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. گروه گواه بر پايه ويژگيهاي فردي، اجتماعي با گروه آزمايش همتا شده و از افراد خانواده و بستگان معتادين انتخاب شدند. ابزار سنجش متغيرها مقياس مقابله تجديد نظر شده كارور ميباشد. براي گردآوري داده ها نخست يك مصاحبه روانشناختي به منظور جلب اعتماد و همكاري مراجع انجام شد، سپس در قالب مصاحبه پرسشنامه ها تكميل شد. داده ها به كمك آزمون t تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه الگوي مقابله با استرس معتادين خودمعرف با الگوي مقابله اي گروه گواه تفاوت معني داري دارد. الگوي مقابله اي معتادين بيشتر روشهاي غير موثر (تفكر منفي، آرزومندانه، تفكر خرافي و روشهاي متمركز بر هيجان مانند انكار، عدم درگيري ذهني و رفتاري، استفاده از دارو و دخانيات) و برونريزي عواطف بوده است.
نتيجه: با توجه به الگوي مقابلهاي معتادان كه يك روش ناسالم در كنارآمدن با شرايط فشارزاست به نظر مي رسد كه اين الگو گرايش به اعتياد، مشكلات اجتماعي و روانشناختي فرد را افزايش داده و دور باطلي را به وجود ميآورد. استفاده از روش آموزش سازگاري با استرس مي تواند در پيشگيري اوليه و ثانويه بيماران موثر باشد.

© حقوق سایت محفوظ است