۱۳۹۵-۰۴-۱۲

مقاله الگوي توزيع مواد فتوسنتزي در ژنوتيپ هاي گندم در شرايط تنش و عدم تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۸۲۱ تا ۸۳۲ منتشر شده است.
نام: الگوي توزيع مواد فتوسنتزي در ژنوتيپ هاي گندم در شرايط تنش و عدم تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله توزيع مواد فتوسنتزي
مقاله عملکرد دانه
مقاله گندم
مقاله وزن خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات زينب
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سبك دست نودهي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: جودي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قابليت توليد گياه نه تنها به تجمع ماده خشک، بلکه به توزيع کارآمد آن به دانه بستگي دارد که کليد ثبات عملکرد تحت شرايط تنش است. هدف تحقيق حاضر بررسي الگوي توزيع ماده خشک به اندام هاي هوايي و ارتباط آن با عملکرد دانه در طيف گسترده اي از ژنوتيپ هاي گندم (۸۱ رقم) بود. آزمايش در قالب طرح لاتيس مربع ساده با ۲ تکرار و در دو شرايط آبياري کامل و تنش خشکي در مزرعه تحقيقات کشاورزي دانشگاه تهران (کرج) طي سال زراعي ۸۸- ۱۳۸۷ اجرا شد. تنش خشکي از مرحله ظهور سنبله شروع و تا رسيدگي فيزيولوژيک دانه ادامه يافت. در اين آزمايش عملکرد دانه، وزن دانه و وزن خشک اندام هاي گياهي در در شرايط تنش و نرمال اندازه گيري شد. ارقام گندم واکنش هاي متفاوتي را به شرايط تنش نشان دادند و مقدار کاهش عملکرد از ۷ تا ۹۰ درصد متغير بود. تاثير تنش بر درصد تخصيص ماده خشک به اندام هاي مختلف در مرحله گرده افشاني معني دار نگرديد. در شرايط تنش همبستگي مثبت و معني داري بين عملکرد دانه با وزن خشک برگ در مرحله گرده افشاني به دست آمد. وزن خشک سنبله در مرحله رسيدگي با عملکرد رابطه مثبت و معني داري در شرايط شاهد و تنش نشان داد. در مرحله رسيدگي تنش خشکي باعث کاهش ماده خشک اختصاص يافته به سنبله شد. اما تاثير تنش بر وزن خشک برگ و ساقه معني دار نگرديد. در اين مرحله همبستگي منفي بين وزن خشک ساقه با عملکرد دانه در شرايط تنش به دست آمد. وجود تنوع ژنتيکي بالا در ذخيره سازي و توزيع ماده خشک در بين ارقام نشان مي دهد که امکان تغيير صفات مذکور در برنامه هاي اصلاح نباتات وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است