۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله القا موتان ساقه كوتاهي در واريته برنج دمسياه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۲ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: القا موتان ساقه كوتاهي در واريته برنج دمسياه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله اصلاح از طريق جهش
مقاله اشعه گاما
مقاله دي متيل سولفات (DMS)
مقاله موتان ساقه كوتاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتوكيان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنج دمسياه که داراي کيفيت پخت عالي است داراي ساقه بلند بوده و به خوابيدگي حساس است. اين تحقيق با هدف القا ساقه کوتاهي در اين رقم از سال ۱۳۷۴ الي ۱۳۷۷ اجرا گرديد. بذور به طور جداگانه با اشعه گاما در دزهاي ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ گري و همچنين بادي متيل سولفات(DMS)  در غلظت هاي %۰٫۱، %۰٫۲، و %۰٫۳ به مدت ۲۴ ساعت در دماي اتاق تيمار شدند. بذور تيمار شده پس از بذرپاشي در خزانه در زمين اصلي نشا کاري شدند. در پايان سال اول تعدادي بوته از هر تيمار انتخاب و خوشه اصلي آنها براي کشت در نسل دوم(M2)  به صورت خوشه به رديف برداشت گرديد. بين تيمارهاي DMS در نتايج آزمايشي اختلاف معني دار مشاهده نگرديد، لذا اين تيمارها از آزمايش حذف شدند. در نسل(M2)  يک لاين موتان ساقه کوتاه از تيمار ۳۰۰ گري اشعه گاما به دست آمد که در نسل(M3)  بوته هاي آن فاقد تفرق صفات بودند. در نسل (M3)، تعداد ۱۵ بوته از لاين موتان ساقه کوتاه انتخاب و در ۱۵ لاين جداگانه در نسل (M4) مورد بررسي قرار گرفتند. لاين موتان ساقه کوتاه حدود ۶۰ سانتيمتر کوتاه تر از شاهد بود و تعداد ساقه آن به طور معني داري از شاهد بيشتر بود. کاهش ارتفاع لاين موتان ساقه کوتاه عمدتا ناشي از کاهش طول ميان گره هاي دو الي پنج بود. طول خوشه در لاين موتان ساقه کوتاه با شاهد اختلاف معني داري نداشت. لاين هاي موتان ساقه کوتاه از نظر ارتفاع گياه، تعداد ساقه، طول و عرض برگ پرچم با همديگر اختلاف معني داري داشتند. ولي واريانس درون لايني در آن ها ناچيز بود.

© حقوق سایت محفوظ است