۱۳۹۵-۰۴-۲۷

مقاله افشا و ارزش شركت: شواهدي از بازار سرمايه نوظهور ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در حسابداري مديريت از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: افشا و ارزش شركت: شواهدي از بازار سرمايه نوظهور ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افشا
مقاله ارزش شرکت
مقاله هزينه سرمايه
مقاله پيامدهاي اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حصارزاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدآبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف تعيين چگونگي تاثير افشا بر ارزش شركت صورت گرفته است. بدين منظور اطلاعات مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ بررسي شده است. با بهره گيري از رگرسيون چندگانه و تحليل داده هاي ترکيبي و کنترل عواملي همچون اندازه دارايي ها، سودآوري، اهرم و رشد، نتايج حاكي از آن است که بين افشا و ارزش شرکت رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد. در اين پژوهش براي کمي نمودن متغير افشا از رتبه هايي که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت ها اختصاص يافته، استفاده شده است. اين نتايج با پيش بيني هاي تئوري مالي مبني بر اينکه افشاي بهتر، از طريق کاهش هزينه سرمايه شرکت يا افزايش جريان هاي نقدي متعلق به سهامداران، ارزش شرکت را افزايش مي دهد، همخواني دارد.

© حقوق سایت محفوظ است