۱۳۹۵-۰۴-۲۷

مقاله افزايش تبديل هيوسيامين به اسکوپولامين در گياهان اتوتتراپلوئيد پايدار بذرالبنج مصري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گياهان دارويي از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: افزايش تبديل هيوسيامين به اسکوپولامين در گياهان اتوتتراپلوئيد پايدار بذرالبنج مصري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکالوئيدهاي تروپاني
مقاله بذرالبنج مصري
مقاله پلي پلوئيدي
مقاله تتراپلوئيدي
مقاله فلوسايتومتري
مقاله GC-MS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: قطبي راوندي الناز
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي بادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: تنهاييان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دستورزي سطح پلوئيدي گياهان همواره با بروز تغييرات چشمگير در خصوصيات مورفولوژيک و بيوشيميايي همراه مي باشد و از آن به عنوان راهبردي موثر جهت اصلاح الگوي کمي و کيفي توليد متابوليت هاي ثانويه در گياهان دارويي مختلف استفاده شده است. بذرالبنج مصري نژاد قاهره از منابع مهم توليد آلکالوئيدهاي تروپاني مخصوصا هيوسيامين و مقدار اندکي اسکوپولامين بوده که در دهه هاي اخير مطالعات مختلفي جهت بهبود توليد اين ترکيبات، مخصوصا اسکوپولامين به روي آن انجام شده است.
هدف: بررسي پايداري سطح پلوئيدي پس از القاء تتراپلوئيدي در گياه بذرالبنج مصري (Hyoscyamus muticus) و بررسي تغييرات کمي و کيفي الگوي توليد آلکالوئيدهاي تروپاني پس از دستورزي سطح پلوئيدي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه، ابتدا گياهان اتوتتراپلوئيد بذرالبنج مصري جهت تاييد پايداري سطح پلوئيدي با استفاده از روش هاي مورفولوژيک، ميکروسکوپي و فلوسايتومتري مورد بررسي قرار گرفتند. استخراج آلکالوئيدهاي تروپاني از برگ هاي گياهان ديپلوئيد و تتراپلوئيد به عمل آمد و غلظت هيوسيامين، اسکوپولامين و تروپين توسط دستگاه GC-MS اندازه گيري شد.
نتايج: مقايسات مورفولوژيک، ميکروسکوپي و فلوسايتومتري پنج نسل پس از القاء تتراپلوئيدي، در راستاي يکديگر نشان دهنده پايداري سطح پلوئيدي بودند. هر چند با تغيير سطح پلوئيدي غلظت تروپين تغيير نيافته بود ولي نتايج نشان دهنده افزايش تبديل هيوسيامين به اسکوپولامين در برگ و ريشه گياهان تتراپلوئيد بود به نحوي که الگوي توليد آلکالوئيدهاي تروپاني به سمت اسکوپولامين تغيير يافته بود.
نتيجه گيري: با توجه به ارزش تجاري بيشتر اسکوپولامين نسبت به ساير آلکالوئيدهاي تروپاني، تغيير سطح پلوئيدي مي تواند روش مناسبي جهت اصلاح و بهبود کيفيت توليد در گياه بذرالبنج مصري باشد.

© حقوق سایت محفوظ است