۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله استفاده از داده‌‌‌ هاي CPT و CPTu براي اندازه ‌گيري پارامتر‌‌هاي مقاومت برشي خاک ‌‌ها – ارزيابي توسط ۱۶ مورد عملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي عمران (دانشکده مهندسي) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: استفاده از داده‌‌‌ هاي CPT و CPTu براي اندازه ‌گيري پارامتر‌‌هاي مقاومت برشي خاک ‌‌ها – ارزيابي توسط ۱۶ مورد عملي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهاي مقاومت برشي موثر
مقاله چسبندگي
مقاله زاويه اصطکاک داخلي
مقاله اصطکاک جداري
مقاله آزمايش در جاي CPT و CPTu

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده سيدفرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معمولي ترين روش تعيين پارامتر‌‌هاي مقاومت برشي، تست ‌‌هاي آزمايشگاهي و استفاده از معيار موهر – کولمب مي ‌باشد. اما تست ‌‌هاي آزمايشگاهي، محدوديت ‌‌هايي از قبيل مشكلات تهيه نمونه ‌‌هاي دست نخورده، محدوديت اندازه نمونه ‌‌ها، مدل نمودن تنش ‌‌هاي واقعي در محل براي شرايط آزمايشگاهي و عدم پيوستگي اطلاعات و اندازه گيري ‌‌ها در عمق را به همراه دارند. با توجه به دقت، تكرارپذيري و اندازه گيري پيوسته آزمايشCPT و CPTu در تعيين مشخصات خاک، استفاده از نتايج اين آزمايش در تعيين پارامتر‌‌هاي مقاومت برشي در مهندسي ژئوتکنيک مطرح مي ‌باشد. در خاک ‌‌هاي رسي، بيشتر تحقيقات در تعيين مقاومت زه کشي نشده خاک، متمرکز بود‌ه‌؛ در حالي که غالب ظرفيت باربري درازمدت در طراحي ژئوتکنيکي مورد نظر است؛ لذا در تحقيق حاضر، روش جديدي در خصوص ارائه مدلي براي تعيين c و j در حالت زه کشي شده براي انواع مختلف خاک ‌‌ها با استفاده از تمامي خروجي ‌‌هاي qc،fs  و u به دست آمده از آزمايش‌‌ هايCPT  و CPTu پيشنهاد شده ‌است. مدل تحليلي از ترکيب تئوري ظرفيت باربري و رابطه تنش برشي در هنگام گسيختگي و تحليل هم زمان اين دو، ارائه شده‌ است. علاوه بر اين، در تئوري ظرفيت باربري به جاي ظرفيت باربري کل qt از ظرفيت باربري موثر qE استفاده شده و تنش برشي نيز به مقاومت جداري fs ربط داده شده ‌است. در مدل تحليلي پيشنهادي، خروجي ‌‌هاي qc، fs وu  به دست آمده، از تست ‌‌هاي CPT يا CPTu استفاده مي ‌شود. با ارزيابي و مقايسه نتايج مدل ارائه شده با روش ‌‌هاي تحليلي جاري و نتايج آزمايشگاهي براي ۵ سايت، نشان مي ‌دهد که نتايج مدل پيشنهادي، تطابق خوبي با نتايج آزمايشگاهي داشته و با استفاده همزمان از هر سه کميت خروجي آزمايش نفوذ مخروط، مي ‌تواند پارامتر‌‌هاي مقاومت برشي را ضمن در نظر گرفتن متغيير‌‌هاي بيشتر و با دقت بهتري پيش بيني نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است