۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله استرس شغلي و رابطه آن با سلامت روان در كاركنان بيمارستان هاي شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۷۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: استرس شغلي و رابطه آن با سلامت روان در كاركنان بيمارستان هاي شهر شيراز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلي
مقاله سلامت روان
مقاله كاركنان بيمارستان ها
مقاله دانشگاه علوم پزشكي
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: اورنگي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بهره دار محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي استرس شغلي و ارتباط آن با سلامت روان در كاركنان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهر شيراز انجام شده است.
روش: آزمودني هاي پژوهش ۳۹۷ نفر (۱۵۰ نفر اداري و ۲۴۷ نفر درماني) بودند كه برپايه نمونه گيري تصادفي با توجه به تعداد كل كاركنان هر بيمارستان انتخاب شده و به كمك پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه رويدادهاي زندگي پيكل و همكاران مورد بررسي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از، آزمونهاي آماري  tضريب همبستگي و تحليل واريانس انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ميزان استرس شغلي با سلامت روان دركاركنان اداري و درماني رابطه دارد. همچنين ميان كاركنان اداري و درماني در سلامت روان تفاوت معني دار ديده شد و كاركنان درماني از سلامت روان كمتري برخوردار بودند. سلامت روان در كاركنان مرد بيشتر از كاركنان زن بوده و ميزان استرس شغلي در كاركنان قرار دادي بيش از ساير كاركنان كه در وضعيت هاي استخدامي ديگر قرار داشتند بود.

© حقوق سایت محفوظ است