۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله استاندارد سازي آزمون هوشي ويليامز براي افراد دچار آسيب بينايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: استاندارد سازي آزمون هوشي ويليامز براي افراد دچار آسيب بينايي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاندارد سازي
مقاله هوش كلي
مقاله آسيب بينايي
مقاله اعتبار
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: پناه محمداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: هومن حيدرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف انطباق و استاندارد سازي آزمون هوشي ويليامز براي افراد دچار آسيب بينايي بر روي نمونه اي با حجم ۴۳۹ دانش آموز (۲۲۱ پسر و ۲۱۸ دختر) شهرهاي تهران و مشهد از ۷ ۵;(پنج سال و هفت ماه) تا ۶ ۱۵; (پانزده سال و شش ماه) اجرا گرديد. اين آزمون مشتمل بر آزمون واژگان(رهنمون) و آزمون اصلي است. همساني دروني آزمون اصلي و رهنمون با استفاده از فرمول ۲۰ کودر- ريچاردسون، به تفکيک گروههاي سني، برآورد گرديد. دامنه ضرايب همساني دروني آزمون اصلي ۹۴% تا ۸۷% (ميانگين ۹۱%) بود. ثبات زماني آزمونها با استفاده از روش آزمون- بازآزمون مورد مطالعه قرار گرفت. براي اين منظور از بين کل نمونه هنجاري تعداد ۷۰نفر به طور تصادفي انتخاب و مجددا توسط همان آزمونگران، آزمون شدند. فاصله بين دو اجراي آزمون ۳ تا ۴ ماه بود. ضريب همبستگي بين دو بار اجراي آزمون اصلي ۰٫۸۸ و آزمون رهنمون ۰٫۸۷ بود. اندازه ضرايب نشان دهنده اين است که آزمونها از ثبات زماني قابل قبولي برخوردارند و خطاي نمونه برداري زماني آنها اندک است.روايي محتوايي، ملاکي و سازه آزمون اصلي با استفاده از روشهاي مناسب مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحليلها حاکي است که اين آزمون يک ابزار روا در سنجش هوش کلي افراد نابينا و نيمه بينا است. جداول هنجاري براي نمرات خام آزمون اصلي و رهنمون در ۲۰ گروه سني به فاصله ۶ ماه از يکديگر (از ۷;۵ تا ۶;۱۵ ) تهيه گرديد. علاوه بر اين معادلهاي سني متناظر با نمرات خام آزمون اصلي محاسبه گرديد. به طور خلاصه نتايج حاصل از بررسي ويژگيهاي روان سنجي آزمون حاکي از معتبر و روا بودن استنباطهاي حاصل از نمرات آن است و کاربران مي توانند با اطمينان خاطر از آن استفاده کنند.

© حقوق سایت محفوظ است