۱۳۹۵-۰۵-۰۴

مقاله ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دو رﻗﻢ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ (.Ipomoea batatas L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دو رﻗﻢ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ (.Ipomoea batatas L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴک ﻛﻞ
مقاله ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ
مقاله ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسام فريده
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدين اردبيلي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري تهراني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امين افشار مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲﻣﺎﻧﻨﺪﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ، ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎ و آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت ﻣﻬﺎر واﻛﻨﺶ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮهاي رادﻳﻜﺎل ﻫﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲﻗﺪرت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﻜﻲﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ دو رﻗﻢ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ: ﻣﻴﺰان ﻓﻨﻮليک ﻛﻞ ﺑﺎ روش ﻓﻮﻟﻴﻦﺳﻴﻮﻛﺎﻟﺘﻮﺗﻌﻴﻴﻦﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻨﺠﺶﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﻜﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش درﺻﺪ ﻣﻬﺎر اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﻨﻮلئيک اﺳﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢﺗﻴﻮﺳﻴﺎﻧﺎت و ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ۵۰% در روش ﺧﻨﺜﻲﺳﺎزي رادﻳﻜﺎل آزاد ۲ و ۲ دي ﻓﻨﻴﻞﭘﻴﻜﺮﻳﻞﻫﻴﺪرازﻳﻞ، ﺻﻮرتﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ها: ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮليک ﻛﻞ در دو رﻗﻢ (ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ) ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻣﻌﺎدل ۱۰۸ و ۱۷۴ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﮔﺎليک اﺳﻴﺪ در ۱۰۰ ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ خشک ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دو ﻧﻤﻮﻧﻪﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ داراي ۹۵ و ۹۶ درﺻﺪ اﺛﺮﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﻨﻮلئيک اﺳﻴﺪ و ﻏﻠﻈﺖﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ۵۰% ﻣﻌﺎدل ۱۱٫۶۴ و ۱۲٫۹۷ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﮔﺎليک اﺳﻴﺪ در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎر رادﻳﻜﺎل آزاد ﺑﻮدﻧﺪ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻟﻔﺎﺗﻮﻛﻮﻓﺮول، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻴﻮﺳﻴﺎﻧﺎت اﺛﺮﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ۸۵٪ و در ﺳﻴﺴﺘﻢﻣﻬﺎر رادﻳﻜﺎل آزادﻏﻠﻈﺖﻣﻌﺎدل ۱۲/۶۱ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﮔﺎﻟﻴﻚاﺳﻴﺪدر ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦﭘﮋوﻫﺶ، ﻏﻠﻈﺖﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﻜﻲ در رﻗﻢ ﺳﻔﻴﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮد. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻗﺪرت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲﺷﻴﺮﻳﻦ و آﻟﻔﺎﺗﻮﻛﻮﻓﺮول در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻴﻮﺳﻴﺎﻧﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (p<0.05). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲﺷﻴﺮﻳﻦ و آﻟﻔﺎﺗﻮﻛﻮﻓﺮول از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد داراي ﻗﺪرت ﻳﻜﺴﺎﻧﻲﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﻦﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﻜﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲﻛﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ ﺑﻴﻦﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮليک ﻛﻞ و اﺛﺮﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رادﻳﻜﺎل آزاد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ مشخصي به دست آمد (p<0.01).

© حقوق سایت محفوظ است